Om prosjektet

“Kolnes utviklingsforum” (søknad om regionale utviklingsmidler, høsten 2019)

Beskrivelse (formål med prosjektet)

Målet med prosjektet er å etablere en lokal og innbygger-initiert arena for samfunnsutvikling på Kolnes, der vi legger til rette for medborgerskap, innbyggerinvolvering og økt trivsel. Dette skal vi gjøre gjennom å skape en lokal møteplass som vi vil kalle “Kolnes utviklingsforum” i regi av Kolnes grendautvalg. Formålet er å skape et bærekraftig og levende lokalsamfunn basert på engasjerte innbyggere, hvor vi særlig vil lytte til ungdommen. Formålet er også å få innspill fra innbyggerne til bruk i øvrig utviklingsarbeid i regi av Kolnes Grendautvalg (som har status som nærmiljøutvalg, og er et knutepunkt og høringspart opp mot kommunen).

Aktiviteter i prosjektet

Gjennom Kolnes Utviklingsforum vil vi invitere lokalbefolkningen, lag og foreninger, næringsliv, utbyggere m.fl. til faste møter/samlinger ca. hvert halvår. På samlingene vil målet være å engasjere og inspirere innbyggerne til å ta del i ulike prosjekter, samt kartlegge hva lokalsamfunnet ønsker når det kommer til konkrete prosjekter og satsinger. Vi vil ta sikte på å få i gang arbeidsgrupper der de som vil kan bli med og engasjere seg i de prosjektene de finner spennende. F.eks. vet vi at mange ønsker seg turløyper, og vi ser for oss at det blir et av prosjektene vi kommer til å satse på. I tillegg vil vi arrangere ulike typer temakvelder som f.eks. “politisk aften”, “pop-up-pub” eller invitere til debatter som angår lokalsamfunnet.

Resultatmål for prosjektet (forventet resultat)

Forventet resultat er at vi klarer å engasjere flere innbyggere på Kolnes til å ta del i utviklingen av lokalsamfunnet. Vi håper å få satt i gang konkrete prosjekter knyttet til tema/områder som lokalbefolkningen er opptatt av. Gjennom dette håper vi å styrke lokalsamfunnet både gjennom de konkrete prosjektene vi får satt i gang, og indirekte gjennom at Kolnes Utviklingsforum i seg selv blir en møteplass som vi sårt trenger. Videre ser vi for oss at dette kan være viktig arbeid i forkant av realiseringen av den nye kommunedelplanen for Kolnes. Vi vil invitere lokale politikere og aktuelle ansatte i kommunen (f.eks. folkehelsekoordinator og ressurs fra plan/teknisk etat) slik at arbeidet også kan bidra til å skape en god kontaktflate mellom lokalsamfunn og kommune. Det blir et indirekte mål at flere fra vårt nærmiljø velger å stille til valg i 2023.

Tidsplan

Oppstart så snart som mulig, helst i løpet av 2019. Deretter halvårlige samlinger og arbeidsgrupper som jobber uavhengig av dette. Prosjektperiode 2019-2021, med mulighet for å forlenge.

Hovedpartnere

Kolnes Grendautvalg er en paraplyorganisasjon for lag og foreninger på Kolnes. Det vil være naturlig å invitere alle disse inn til samarbeid (Kolnes IL, Kolnes Grendahus, Sanitetsforeningen m.fl.). Prosjektet eies av Kolnes grendautvalg. Se vår nettside www.kolnesnett.no.

Andre partnere

Karmøy kommune. Lokale utbyggere. Grunneiere. Lokalt næringsliv.

Samarbeidspartnere:

Rogaland fylkeskommune

Karmøy kommune

Kolnes grendahus