Statut Fundacji Kocyk

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja KOCYK (dalej: Fundacja) ustanowiona została przez małżonków Bartosza i Zuzannę Kozłowskich (dalej: Fundatorzy) dnia dwudziestego kwietnia dwa tysiące osiemnastego roku (20.04.2018) aktem notarialnym za nr repertorium A nr 1378/2018 sporządzonym w kancelarii notarialnej w Warszawie przez notariusz Elżbietę Drążek.

§2

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Cele Fundacji i ich realizacja

§ 5

1. Celami Fundacji są:

a) pomoc rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

c) wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków materialnych,

d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

e) ochrona i promocja zdrowia,

f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie i wspieranie działań zapewniających świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej i materialnej dla rodzin, dzieci i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

b) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych w zakresie propagowania aktywności społecznej na rzecz ochrony rodzin, dzieci i osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) organizowanie i wspieranie działań służących ochronie praw dziecka, w szczególności na rzecz inicjatyw legislacyjnych, poprawiających skuteczność aktualnie realizowanych programów dedykowanych ochronie praw dziecka;

d) organizowanie i wspieranie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. rodziny ryzyka, dzieci krzywdzone).

e) wspieranie rozwoju kompetencji dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz profesjonalistów różnych dziedzin w zakresie wyznaczonym celami Fundacji, poprzez organizowanie i wspieranie programów stażowych i szkoleniowych.

f) współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi deklarującymi podejmowanie inicjatyw zgodnych lub zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;

g) organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia i pomocy dla dzieci i młodzieży.

3. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja:

a) współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się realizacją celów Fundacji, w szczególności instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji oraz osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi celami Fundacji;

b) może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zgodna z celami Fundacji;

c) może realizować swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów w kwocie 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 7

1. Dochodami Fundacji są:

a) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju jak i zagranicy,

b) subwencje osób prawnych,

c) dochody ze sponsoringu, zbiórek, imprez publicznych i aukcji,

d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

e) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe /włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp.

§ 8

1. Środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków mogą być używane dla realizacji wszystkich celów Fundacji, w sposób określony przez Zarząd.

2. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, złoży ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.

Organy Fundacji

§9

1. Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§10

1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym nad działalnością Fundacji. Rada Fundacji składa się z trzech do dziesięciu osób. Pierwszy skład Rady Fundacji powołają Fundatorzy w trybie uchwały, w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji.

2. Członkostwo Rady Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania w trybie uchwały Rady Fundacji.

3. W celu zapewnienia wykonywania uprawnień statutowych, skład Rady Fundacji może być uzupełniany poprzez powołanie członka Rady Fundacji w trybie uchwały Rady Fundacji.

4. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest w trybie uchwały Rady Fundacji.

5. Zwolnienie stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub trybie uchwały Rady Fundacji stwierdzającej odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji.

6. Przewodniczący Rady Fundacji przed złożeniem rezygnacji może wskazać na swoje miejsce następcę. Wybór nowego Przewodniczącego Rady Fundacji następuje w trybie uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji wskazuje w trybie uchwały nowego Przewodniczącego Rady Fundacji, uwzględniając kandydaturę wskazaną przez ustępującego Przewodniczącego lub dokonuje wyboru spośród innych kandydatów, którzy zgłosili gotowość objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Fundacji.

7. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację i warunki jej funkcjonowania.

§ 11

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:

a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;

b) określanie w trybie uchwały wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji;

c) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd zamierzonych działań dotyczących realizacji celów Fundacji;

d) nadzór nad prawidłową realizacją celów Fundacji;

e) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Fundacji, w tym również zmiany celów Fundacji;

f) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji;

g) wskazanie fundacji, osób fizycznych lub prawnych, na rzecz, których zostanie przekazany cały lub część majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji.

2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 13

1. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć za zgodą Przewodniczącego Rady Fundacji Członkowie Zarządu.

2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji.

2. Zarząd wieloosobowy składa się z dwóch do czterech członków.

3. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci.

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Połączenie Fundacji

§ 16

1. Dla zapewnienia efektywnej realizacji celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją w kraju lub za granicą.

2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały.

§ 17

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd i Rada Fundacji w formie uchwały.


Likwidacja Fundacji

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla którego była powołana i lub zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dalszą, prawidłową realizację celów statutowych Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

3. Na podstawie uchwały Rady Fundacji majątek pozostały po likwidacji podlega przekazaniu na wsparcie działalności statutowej fundacji realizującej cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji, bądź osób fizycznych lub prawnych, realizujących działania tożsame z celami likwidowanej Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 19

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016, poz. 40 ze zm.).


Tekst jednolity z dnia 27.04.2018

Bartosz Maria Kozłowski (na oryginale czytelny podpis)

Zuzanna Katarzyna Kozłowska (na oryginale czytelny podpis)