Bezpłatne dyżury mediacyjne

UWAGA !!!

DECYZJĄ PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE (W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM), DYŻURY MEDIACYJNE W TUTEJSZYM SĄDZIE OKRĘGOWYM ZOSTAŁY ZAWIESZONE .

Mediacje

Nasi mediatorzy specjalizują się w mediacjach rodzinnych (dokładniej w mediacjach o ustalenie kontaktów z małoletnimi).

Mediacje mają zastosowanie kiedy zaogniony konflikt utrudnia załatwienie konkretnych, bardzo ważnych spraw. Szczególnie dobrze sprawdzają się w konfliktach związanych z opieką nad dziećmi, rozstaniem, podziałem spadku. Mediacja jest dobrowolna, poufna, bezstronna, neutralna i akceptowalna. Mediacje trwają zazwyczaj nie dłużej niż 3 spotkania, na których mediator w sposób neutralny może doprowadzić do zawarcia ugody. Ugoda ta po zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną. To najprostszy i najbardziej komfortowy dla stron sposób na załatwienie sporu.


Mediacja pozasądowa

W mediacji pozasądowej mediatora wybierają strony, zgłaszając się do niego razem lub jedna ze stron zgłasza się do mediatora i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Mediator kontaktuje się z drugą stroną konfliktu i przekazuje propozycję rozpoczęcia mediacji. Strony ustalają termin spotkania, a mediator proponuje neutralne dla wszystkich miejsce przeprowadzenia mediacji.

Atutem mediacji pozasądowej jest przede wszystkim czas jej trwania od momentu zgłoszenia się do mediatora. Sprawa w mediacji pozasądowej wraz z czynnościami ją przygotowującymi aż do momentu zatwierdzenia ugody przez Sąd w praktyce trwa około 6 tygodni.

Mediacja pozasądowa nie ma ustawowo określonego terminu realizacji, to strony decydują o czasie jej trwania a koszty postępowania mediacyjnego reguluje Cennik Ośrodka Mediacyjnego, przy którym mediacje prowadzi mediator (w przypadku naszej Fundacji jeśli spełnisz odpowiednie warunki możesz być całkowicie zwolniony z opat).


Mediacja sądowa

W mediacji sądowej – sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Mediator sam kontaktuje się wtedy ze stronami, zapraszając je na spotkanie. Mediacja sądowa charakteryzuje się tym, że ma ustawowo ustalony termin realizacji oraz określone koszty postępowania mediacyjnego. Po przeprowadzeniu mediacji, mediator zobowiązany jest przekazać do sądu protokół z mediacji. Jeśli zawarta została ugoda, mediator również przekazuje ją do sądu. Po uprawomocnieniu ugody mediacyjnej, proces sądowy zostaje zakończony.

Zarówno w mediacji pozasądowej oraz sądowej ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym w sprawie (zgodnie z art. 18315 k.p.c.), na podstawie którego można prowadzić postępowanie egzekucyjne.


Mediatorzy:

  • Bartosz Kozłowski - Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Warszawie - Pradze (mediacje w sprawach rodzinnych),
  • Zuzanna Kozłowska - Stały Mediator Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (mediacje w sprawach rodzinnych).