Polityka prywatności

Fundacja Kocyk (Fundacja) szanuje i przestrzega prawa klientów Fundacji do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Państwa na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje oraz w jaki sposób Fundacja dba o ochronę danych osobowych swoich klientów, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych klientów Fundacji:

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Fundację wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych:

Na potrzeby świadczenia usług przetwarzane są dane osobowe Użytkowników oraz klientów Fundacji, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia, oraz inne w zależności od wykonywanej usługi.

Administrator danych osobowych:

Fundacja Kocyk

Aleja Jana Chrystiana Szucha 3/2

00-580 Warszawa

KRS: 0000736605

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług będą przetwarzane w celu - udzielania świadczeń psychologicznych, orzeczniczych, prawnych oraz wsparcia określonego w Statucie Fundacji (treść Statutu dostępna tu). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany właściwą ustawą, nawet 20 lat od daty badania w przypadku badań orzeczniczych.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia:

Każdy klient oraz podopieczny Fundacji ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Fundacji w ramach usługi.

Każdy kto wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług Fundacji, może się zwrócić bezpośrednio do Fundacji z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych.

W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług Fundacji, może skontaktować się z nami pod adresem e-mail: fundacja@kocyk.org.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem: Fundacja Kocyk al. J. Ch. Szucha 3/2, 00-580 Warszawa, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

Mają Państwo również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Korzystanie z wybranych usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas pierwszej wizyty w Fundacji.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych:

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Fundacja wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności klientów. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Fundacji dane osobowe klientów posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Fundację w zgodnie z art. 29 RODO.

Udostępnianie danych osobowych:

Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty lecznicze, biuro rachunkowe, dostawcy IT, kancelaria prawna wykonująca obsługę prawną Fundacji i inne podmioty na podstawie przepisów prawa aktualnie obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (np. sądy, prokuratura, policja).

Automatyczne przetwarzanie danych klientów Fundacji:

Automatycznie nie zbieramy i nie przetwarzamy informacji naszych podopiecznych oraz klientów.

Ochrona transmisji:

Dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.


Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są do uzyskania uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.