+++2105-2101-งานบริการคอมพิวเตอร์

**งานบริการคอมพิวเตอร์**

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน และโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์การถอด ประกอบ ตรรวจสอบสภาพชิ้นส่วน หลักการจัดระบบเครือข่ายเบื่องต้น

2. เพื่อให้สามารถบำรุงรักษา ตรวจซ่อม และจัดการะุกิจคอมพิวเตอร์

3.เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตละเอียดรอบคอบ และ ปลอดภัย

มาตราฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการทำงาน และ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การประกอบ

2. ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ

3. ติดตั้งโปรแกรมและบำรุงรักษาเครือข่ายเบื่องต้น

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติ การประกอบ ติดตั้ง ทดสอบ และตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ แผงวงจรการสื่อสาร การติดตั้งโปรแกรม การจัดห้องซ่อมการรับ-การส่ง และการประมาณราคา การทดสอบคุณภาพให้ได้มาตราฐาน

บทเรียน

หน่วยที่1 ความรู้ทั่วไปเกียวกับคอมพิวเตอร์ - นายวาสุกรี จันทรศิริ, นายกฤษณะ จันทร์กรี

หน่วยที่2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ - นายภูมิเดช สุวรรณ

หน่วยที่3 ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์ - นายณัฐกร เอียดเมือง, นายอัสมัน เอียดวารี

หน่วยที่4 ส่วนประกอบแผงวงจรหลัก - นายทรงพล หนูพุ่ม, นายสุทธิพงษ์

หน่วยที่5 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล - นายศุภฤกษ์ เพชรสุวรรณ

หน่วยที่5 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล - นายอานนท์ ศรีคงคา

หน่วยที่5 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล - น.ส.นิลาวัณย์ ขันเอียด

หน่วยที่6 การประกอบคอมพิวเตอร์ - นายณัฐชัย ปาลิโภชน์, นายอันวัช คงพูน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบบทที่ 01 ความรู้ทั่วไปเกียวกับคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 02 การทำงานของคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 03 ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 04 ส่วนประกอบแผงวงจรหลัก

ทดสอบบทที่ 05 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล

ทดสอบบทที่ 06 การประกอบคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 07

ทดสอบบทที่ 08

ทดสอบบทที่ 09

ทดสอบบทที่ 10

ทดสอบบทที่ 11

ทดสอบบทที่ 12

แบบฝึกหัดท้ายบท

ทดสอบบทที่ 01 ความรู้ทั่วไปเกียวกับคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 02 การทำงานของคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 03 ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 04 ส่วนประกอบแผงวงจรหลัก

ทดสอบบทที่ 05 อุปกรณ์รับข้อมูลและเก็บข้อมูล

ทดสอบบทที่ 06 การประกอบคอมพิวเตอร์

ทดสอบบทที่ 07

ทดสอบบทที่ 08

ทดสอบบทที่ 09

ทดสอบบทที่ 10

ทดสอบบทที่ 11

ทดสอบบทที่ 12

ภาคปฏิบัติ

การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

การติดตั้งโปรแกรมงานเอกสาร

การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#01

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#02

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#03

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#04

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#05

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#06

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#07

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#08

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#09

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์#10

001 นายธนวัตร

002 นายชลันธร

003 นายภูมิบาล