Feitelijke Vereniging (FV)

Het begrip feitelijke vereniging is wettelijk niet gedefinieerd en wordt gehanteerd als verzamelnaam van een groep individuen die belangeloos een gemeenschappelijk doel nastreven (bv. de organisatie van een activiteit).

De oprichting gebeurt op basis van een eenvoudige (onderhandse) overeenkomst maar kan ook stilzwijgend. Dit kan leiden tot situaties waarbij men besluit tot het bestaan van een feitelijke vereniging, zonder dat de leden ooit de intentie hebben gehad een dergelijke vereniging op te richten.

Het belangrijkste kenmerk van de feitelijke vereniging is haar afwezigheid van rechtspersoonlijkheid. Juridisch bestaat de feitelijke vereniging niet en is zij geen drager van rechten en verplichtingen.

Eigendommen die voor de feitelijke vereniging verworven worden, zijn geen eigendom van de vereniging maar behoren in onverdeeldheid toe aan alle individuele leden.

Het gebrek aan rechtspersoonlijkheid heeft ook tot gevolg dat de feitelijke vereniging niet in rechte aangesproken kan worden.

De wijze waarop het bestuur van de feitelijke vereniging wordt waargenomen, wordt vrij bepaald door de leden.

Het verdient de voorkeur duidelijke regels voorop te stellen in de statuten of de oprichtingsakte van de vereniging.

Indien hieromtrent niets wordt bepaald, is de instemming van elk individueel lid nodig om een beslissing te nemen en/of de vereniging te vertegenwoordigen.