Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół CAARITAS działa od 16 lat. Ze względu na trudną sytuację społeczną, głównym zadaniem powstałego Zespołu CARITAS było dotarcie do rodzin ubogich, wielodzietnych i chorych, w szczególności dotkniętych ubóstwem materialnym.

W początkach objętych opieką było 200-300 osób. W miarę poprawy sytuacji na rynku pracy, liczba potrzebujących pomocy stopniowo malała.

Jesienią 2001 roku została otwarta świetlica środowiskowa, w której popołudnia spędzało ok. 30 dzieci. Świetlica zapewniała pomoc w nauce przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i posiłek przygotowany przez wolontariuszy. Dzieci w czasie wolnym od nauki miały organizowane zimowiska, półkolonie i kolonie. Wypoczynek finansowany był przez zakłady pracy, OPS, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski oraz CARITAS Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Od kilu lat dzieci otrzymywały wyprawki do szkoły. Od początku działalności PZC, finansową pomoc niesie Grono Wspierające Ubogich składając comiesięczne ofiary.

Należy pamiętać również o pomocy w zaopatrzeniu w żywność i środki czystości w postaci paczek świątecznych oraz żywności uzyskanej z nadwyżek żywności Unii Europejskiej (PEAD).

Obecnie PZC liczy 12 osób, 20 wolontariuszy oraz 35 osób z GWU.

Potrzebujących oraz chętnych do współpracy zapraszamy w każdy wtorek o godz. 17.00.