Home

Vài dòng về Nguyễn Ngọc Xuân:

- Cựu học sinh Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa - Khóa 7 ( 1962-1969)

- Tốt Nghiệp Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn, Ban Đốc Sự HC, Khóa 18

- Cựu Công Chức Chính Phủ Sài Gòn

- Hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng - Việt Nam