Contact

Mijn praktijk ligt aan de rand/ring van Amsterdam, met uitzicht op groen en water.

Makkelijk te bereiken met de auto via de A2 of A10 en heeft een vrije parkeerplaats. Vanaf treinstation Adam RAI of A'dam Amstel is het ongeveer 10 tot 15 minuten lopen.

adres: Zuidelijke Wandelweg 9 /1079 RJ Amsterdam

https://www.linkedin.com/pub/karla-wieringa/b/60b/71

Bel of mail voor een afspraak: 06 28959273

Privacy verklaring

Privacy Verklaring (VAG)

Je gegevens worden alleen voor specifieke doeleinden gebruikt, zoals:communicatie, afsluiten overeenkomst, offerte & facturatie, verslaglegging of follow-up. Je gegevens worden nooit met derden gedeeld zonder jouw toestemming en blijven vertrouwelijk. Je gegevens worden veilig bewaard en verwerkt volgens relevante regelgeving en of verwijderd/gewijzigd op verzoek van jou of een jaar na beëindiging van het coach/trainings traject. Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening Noloc-leden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39086404

1 Algemeen

1.1 Begripsbepaling. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Noloc: de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches (www.noloc.nl). Ondernemer: het Noloc-lid dat

als ondernemer in zijn/haar bedrijfsactiviteiten op het gebied van de loopbaanprofessie deze voorwaarden van

toepassing verklaart. Opdrachtgever: de contractuele wederpartij, zijnde een onderneming of een particulier, van de

Ondernemer. Cliënt: de persoon (zijnde een werknemer of cliënt van Opdrachtgever, of een particulier) op wie de door

de Ondernemer uit te voeren begeleidings-, advies- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben. Gedragscode:

de Gedragscode van Noloc, waaraan het Noloc-lid bij zijn beroepsuitoefening gebonden is.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de

Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de

hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de

offerte van Ondernemer.

2.3 Als Opdrachtgever en Cliënt aan Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekken, mag

Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

3 Prijs

3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene

kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de

overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Hij brengt Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail

op de hoogte.

3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

3.3 Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer die geen betrekking hebben op de

verstrekte opdracht.

5. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

5.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht

van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij nemen in dit kader alle voorzorgsmaatregelen ter bescherming van

elkaars belangen.

5.2 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voorzover Cliënt toestemming geeft,

rapporteert Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan, in overeenstemming met de Gedragscode, slechts

bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken.

Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

5.3 Ondernemer en de niet-particuliere Opdrachtgever verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de

geldende wet- en regelgeving en nemen hun informatie- en communicatieverplichtingen ten opzichte van de cliënt in

acht. Zij verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om goede naleving van de geldende

privacywet- en regelgeving bij uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

6. Intellectuele eigendom

6.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen,

programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor

kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op

aanvraag van Opdrachtgever.

6.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer noch

geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij

Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.

© Noloc 002/Algemene voorwaarden Noloc-leden per 11-05-2020 2/5

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op

door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 De Ondernemer verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren,

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap en de

Gedragscode waaraan hij door het Noloc-lidmaatschap gebonden is.

7.2 De Ondernemer spant zich naar beste vermogen in om het met de overeenkomst beoogde resultaat te bereiken.

7.3 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Ondernemer gerechtigd om de

werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de

waarneming bij calamiteiten waarmee Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever en Cliënt waarborgt.

8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk

verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.

8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is

nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.

8.3 Omstandigheden die een overmachtssituatie voor Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: overheidsmaatregelen,

grootschalige storingen bij elektriciteits-, telecommunicatie- en/of internetdiensten, extreme weer- en

verkeerssituaties en het door diefstal, brand of andere wijzen verloren gaan van noodzakelijke materialen en

voorzieningen.

9. Wijzigingen in de opdracht

9.1 Indien de omvang van de aan Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden

dan ook wijzigt, is Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

9.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid.

9.3 Als tijdens de loop van de opdracht blijkt dat het voor behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving diensovereenkomstig aanpassen.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van de overeengekomen dienstverlening plaats binnen 30 dagen na

factuurdatum. Facturering vindt plaats bij aanvang van de dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

10.2 Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de

overeengekomen termijn is verricht, treedt automatisch verzuim in.

10.3 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege

verschuldigd de kostenvergoeding als bedoeld in art. 6:96 lid 4 BW en de wettelijke rente conform art. 6:119a BW of

art. 6:119b BW.

10.4 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan Ondernemer alle buitengerechtelijke

incassokosten verschuldigd. Wordt Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk gesteld, dan komen alle

kosten die hij in verband met die procedure moest maken voor rekening van Opdrachtgever.

11 Ontbinding

11.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Ondernemer gesloten

overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van

Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in

die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.

11.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op

vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding

van schade aan opdrachtgever.

11.4 Indien Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Ondernemer onmogelijk maakt en/of

verhindert, heeft Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

11.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze

ontbinding geleden schade.

© Noloc 002/Algemene voorwaarden Noloc-leden per 11-05-2020 3/5

12 Klachten

12.1 Op klachten is de Klachtenregeling van Ondernemer van toepassing, die samen met deze Algemene Voorwaarden aan

Opdrachtgever ter hand wordt gesteld.

12.2 Partijen streven er naar om ontevredenheid zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en op te lossen. Een formele

klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen 21 dagen na het handelen of nalaten

dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen 21 dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen

of nalaten aanleiding is voor een klacht. Is aan deze voorwaarde voldaan, dan is voor de particuliere opdrachtgever art.

10.2 eerste volzin van deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

12.3 Als indiener zich niet kan verenigen met de conclusie en afhandeling van de klacht, en deze betreft een overtreding van

de Gedragscode, dan kan hij op grond van artikel 10 van de Gedragscode een klacht indienen bij de Raad voor

Klachtenbehandeling van Noloc. Ondernemer onderwerpt zich aan het oordeel van de Raad. Voor de particuliere

indiener is eveneens de regeling van toepassing die wordt aangeduid in art. 6:236 sub n BW.

12.4 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Ondernemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren

door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere

opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend gevolg

is van een aan Ondernemer toe te rekenen tekortkoming; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade

waartegen Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd

behoort te zijn. De te vergoeden schade is beperkt tot het geldbedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval zal

uitkeren. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

13.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook

ontstaan.

13.1b De aansprakelijkheid van Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de overeengekomen

opdrachtsom. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal

het bedrag dat voor werkzaamheden tijdens die zes maanden in rekening gebracht wordt.

13. 1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Ondernemer nimmer aansprakelijk.

13. 1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de

overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

13.2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op

anderen van wiens hulp Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

14 Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in

de vestigingsplaats van Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Gedragscode


Gedragscode Noloc

Het Noloc-lid volgt bij zijn1 beroepsuitoefening de volgende gedragsregels:

1 Waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, dient ook de vrouwelijke vorm te worden gelezen.

1. Algemeen

1.1. Het lid onderwerpt zich aan de in deze gedragscode vastgestelde regels.

1.2. Het lid richt zijn werkzaamheden primair op begeleiding bij loopbaanontwikkeling, outplacement, herplaatsing, re-integratie, job coaching en studie/beroepskeuzeadvies. Daarnaast kan hij andere activiteiten verrichten, waarop deze Gedragscode echter niet van toepassing is.

1.3. Het lid betracht, zowel bij de uitoefening van werkzaamheden met en voor cliënten als in contacten met opdrachtgevers en collega’s, de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Hij is eerlijk, duidelijk, betrouwbaar en oprecht en onthoudt zich van gedrag dat afbreuk doet aan het vertrouwen in en het aanzien van het beroep.

1.4. Het lid geeft zich bij de uitvoering van de onder artikel 1.3 genoemde activiteiten rekenschap van de functies en relatievormen die hij in zijn persoon verenigt, zoals die van opdrachtnemer, begeleider, werknemer, vriend e.d., en voorkomt dat hij tegengestelde belangen moet behartigen.

1.5. Het lid zal een cliënt te allen tijde vóór aanvang van een begeleidingstraject informeren over eventuele conflicterende rollen en/of activiteiten die hij verricht respectievelijk verricht heeft voor de opdrachtgever van het onderhavige begeleidingstraject.

1.6. Het lid beseft welke invloed er van zijn positie, houding en beoordeling kan uitgaan op de cliënt en op de omstandigheden waarin die cliënt verkeert. Hij houdt in zijn optreden rekening met de mogelijke beïnvloedbaarheid en afhankelijkheid van de cliënt en andere betrokkenen.

2. Opdrachtaanvaarding

2.1. Vóór het lid een opdracht aanvaardt die voortvloeit uit door hem vanuit een andere rol verstrekte adviezen, zal hij daarover opdrachtgever en cliënt eerst informeren.

2.2. Het lid is er voor verantwoordelijk dat een overeenkomst tot het uitvoeren van een opdracht schriftelijk wordt vastgelegd met daarin duidelijke afspraken over de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen. Deze overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging bevat in ieder geval de volgende onderdelen: - de duiding van de betrokken partijen als cliënt, opdrachtgever en opdrachtnemer - een beschrijving van de doelstelling

Noloc Gedragscode – versie 14-12-2016 Pagina 2/5


- een beschrijving van de te volgen werkwijze - een beschrijving van de wijze van rapporteren en de voorwaarden waaronder dit gebeurt - de looptijd van het traject - honoraria en onkosten, betalingswijze en -condities - de mededeling dat op de uitvoering van de opdracht de Noloc gedragscode van toepassing is, onder vermelding waar deze geraadpleegd kan worden.

2.3. Het lid zal een opdracht slechts aanvaarden als hij zich ervan heeft vergewist dat: - de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als toezegging door de cliënt om een dienstverband te beëindigen of diens erkenning van de noodzaak daartoe, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk mee instemt. - de aanvaarding van de opdracht door de opdrachtgever niet zal worden geïnterpreteerd als erkenning van disfunctioneren van de cliënt in zijn huidige functie of van het bestaan van een onwerkbare situatie tenzij dit door de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht schriftelijk werd bevestigd aan de cliënt-werknemer. - hij kennis heeft genomen van alle informatie die relevant is voor een goede uitvoering van de opdracht en waarvan het bestaan bekend is of redelijkerwijs bekend zou kunnen zijn. Dit wordt als zodanig schriftelijk vastgelegd in de overeenkomst met opdrachtgever.

2.4. Een opdracht kan onderdeel vormen van afspraken met betrekking tot beëindiging van het dienstverband: hierover wordt door en aan alle partijen vooraf duidelijkheid verschaft.

2.5. Het lid zal zich er tijdens de uitvoering van een opdracht regelmatig van vergewissen of de situatie, zoals die in de initiële overeenkomst cq opdrachtbevestiging is vastgelegd, nog steeds geldend is en er, zonodig, voor zorgen dat de overeenkomst wordt aangepast in lijn met de feitelijke uitvoering en de daarover gemaakte afspraken.

2.6. Het lid is zich er te allen tijde van bewust dat zijn dienstverlening onderdeel kan zijn van een bredere dienstverlening. Waar mogelijk zal hij, met respecteren van de privacy van de cliënt, afstemming zoeken met andere ten behoeve van cliënt actieve betrokkenen om zo een optimale dienstverlening te waarborgen

3. Begeleiding cliënt

3.1. Het lid zal een cliënt bij hun eerste contact kenbaar maken dat het die cliënt te allen tijde vrijstaat de dienstverlening te aanvaarden dan wel te weigeren, alsmede deze op ieder moment af te breken. Bij een totale onderbreking van meer dan zes maanden wordt de opdracht beschouwd als te zijn beëindigd, tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt die door alle betrokken partijen schriftelijk zijn bevestigd.

3.2. Het lid zal de door hem voor de opdrachtgever ten behoeve van een cliënt te verrichten werkzaamheden zorgvuldig en na bespreking met die cliënt uitvoeren. Hij zal een cliënt verwijzen naar een collega of andere disciplines indien en voor zover dit voor de belangen van die cliënt wenselijk is.

3.3. Het lid is bevoegd de begeleiding van een cliënt tussentijds te beëindigen als hij, met inachtneming van de zorgvuldigheid in de beroepsuitoefening en met inachtneming van de in artikel 3.2 gestelde regel, het bereiken van de doelstelling van het begeleidingsproces in redelijkheid niet meer hoeft te verwachten. Obstructie door een cliënt kan leiden tot

Noloc Gedragscode – versie 14-12-2016 Pagina 3/5


tussentijdse onderbreking of tot definitieve beëindiging van de dienstverlening door het lid. Alvorens hiertoe over te gaan zal het lid de cliënt schriftelijk informeren. Het lid houdt rekening met het feit dat de wijze van rapporteren en formuleren richting opdrachtgever voor de cliënt nadelig kan uitwerken.

4. Rapportage

4.1. Het lid streeft naar een rapportage die aanvaardbaar is voor de cliënt.

4.2. Iedere rapportage die inhoudelijke informatie over een cliënt bevat, zal uitsluitend met diens schriftelijke toestemming aan de opdrachtgever worden verstrekt. Hierop kan slechts bij schriftelijke overeenkomst met alle betrokken partijen en vóór aanvang van de begeleiding een uitzondering worden gemaakt. Objectieve informatie over de voortgang van de begeleiding vormt hierop een uitzondering.

5. Geheimhouding en plicht tot vertrouwelijke behandeling

5.1. Het lid houdt alle informatie die hem eenzijdig van de kant van een opdrachtgever en/of een cliënt ter kennis komt geheim en maakt van die informatie uitsluitend gebruik voor zover de goede uitvoering van de hem opgedragen taak dat vereist en voor zover het gebruik daarvan hem niet uitdrukkelijk is ontzegd.

5.2. Het lid behandelt alle informatie van de zijde van de opdrachtgever en/of cliënt die hem ter kennis komt, en waarvan vaststaat dat deze bekend is bij alle betrokken partijen, als vertrouwelijk.

5.3. Het lid is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt het lid de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

5.4. Als het lid besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist en dient hij de betrokkene van zijn besluit op de hoogte te stellen, tenzij door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor hemzelf of derden kan ontstaan.

6. Onderlinge verhouding leden

6.1. De leden streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid, vertrouwen en respect voor ieders expertise op het gebied van mens en loopbaan.

6.2. Een lid dat een opdracht ontvangt die in een eerder stadium aan een ander lid was verstrekt is, in het belang van de cliënt, gehouden deze opdracht slechts na overleg met dat andere

Noloc Gedragscode – versie 14-12-2016 Pagina 4/5


lid te aanvaarden.

6.3. Indien een lid meent dat een ander lid in strijd handelt met deze gedragscode dient hij met het betreffende lid in gesprek te gaan.

6.4. De artikelen 6.2 en 6.3 zijn niet van toepassing indien een beroep op de code wordt gedaan als gevolg van een arbeidsrechtelijk conflict tussen leden.

7. Afwijkingen van deze code

7.1. Indien opdrachtgever en werkgever van het lid feitelijk dezelfde (rechts)persoon zijn, dienen, indien dit door een der partijen noodzakelijk wordt gevonden, afspraken te worden gemaakt over werkwijzen die een afwijking in de toepassing van deze code inhouden. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd, expliciet en van te voren met een cliënt te worden besproken en door cliënt te worden geaccepteerd.

8. Professionaliteit

8.1. Het lid streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening en bedrijfsvoering. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid en de beperkingen van zijn ervaring in acht.


8.2. Het lid beziet zijn eigen functioneren regelmatig kritisch om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als mens en als professional zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren ten behoeve van zijn opdrachtgevers en cliënten.

8.3. Het lid verschaft, desgevraagd, informatie over zijn opleiding, c.q. ervaring en kwalificaties die hij heeft en welke methoden en stijl hij (voornamelijk) gebruikt bij zijn begeleiding van cliënten. Hij heeft daartoe alle informatie beschikbaar waarop zijn inschrijving in het Beroepsregister berust, en houdt deze steeds geactualiseerd.

9. Klachten

9.1. Het lid verplicht zich om binnen 2 weken de ontvangst van een klacht van een cliënt schriftelijk te bevestigen en deze vervolgens binnen 4 weken na ontvangst af te handelen.

10. Tuchtrecht


10.1. Bij tuchtrechtprocedures is het Reglement van Klachtenbehandeling van Noloc van


toepassing.

10.1.1. Bij overtreding van deze gedragscode door een lid van Noloc zijn de opdrachtgever, de cliënt, andere leden van Noloc, evenals andere direct belanghebbenden bevoegd klachten ter kennis te brengen van de Raad van Klachtenbehandeling.

10.2. Een lid is gehouden voor de Raad van Klachtenbehandeling te verschijnen en de gevraagde medewerking te verlenen.

Noloc Gedragscode – versie 14-12-2016 Pagina 5/5


10.3. Indien een klacht over de dienstverlening van een lid door de Raad van Klachtenbehandeling gegrond is verklaard en de klager heeft aangegeven dat de klacht heeft geleid tot een zodanige verstoring van de verhoudingen dat continueren van de begeleiding voor hem niet meer acceptabel is, bemiddelt Noloc desgewenst bij het vinden van een ander lid dat de dienstverlening kan voortzetten. In voorkomend geval stelt de Raad van Klachtenbehandeling het maximum bedrag vast dat door het veroordeelde lid moet worden bijgedragen aan die verdere dienstverlening.


Deze gedragscode is gewijzigd vastgesteld door de Ledenraad van Noloc op 14-12-2016 en van kracht met ingang van 01-01-2017.

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae: Karla Wieringa

Profiel :warme en krachtige persoonlijkheid.

Missie: mensen begeleiden op het gebied van presentatie, performance en persoonlijke

ontwikkeling, zodat mensen weer met plezier kunnen en durven te gaan staan voor wie ze zijn, in hun leven en werk.

Motto: kiezen is kracht.

LinkedIn http://www.linkedin.com/pub/karla-wieringa/b/60b/71

Website www.karlacoaching.nl

Persoonsgegevens:

Adres Zuidelijke Wandelweg 9

Plaats 1079 RJ Amsterdam

Telefoon 020-6444202 * 06-28959273

E-mail info@karlacoaching.nl

Werkervaring

2006 – heden Presentatie.Performance.Persoonlijke Ontwikkeling (eigen bedrijf, ondernemer: Karla Wieringa Coaching) Functie coach/counselor/trainer/mentor

Werkzaamheden Het begeleiden van individuen en groepen op gebied van Presentatie (Doen) & Performance (Zijn) en Persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijk Leiderschap. Ontwerpen van coachings en trainingstrajecten. Met creatieve, krachtige methodes uit de coaching & theaterpraktijk mensen helpen zichzelf helder te profileren op verbaal en non-verbaal gebied. Bekrachtigen van kwaliteiten. Onderzoek en bewustwording van waarden en drijfveren. Begeleiden bij carrière vraagstukken en stappen zetten. Adviseren en begeleiden van mensen op het gebied van houding, communicatie, presentatie. www.karlacoaching.nl

Klanten/Opdrachtgevers:

o.a:Postcodeloterij;Vodafone;GGD;PGGM (individuele begeleiding);Eyeworks (camera en film werk); Basisschool de Scholekster (feedbackproject); Companen (acquisitietraining);ABNAMRO(ind.begel.)Gemeente Aalsmeer; GileadScience;Transavia


2018 – heden OnzeCoach, associate

Functie senior coach

Werkzaamhede: Begeleiden van kortdurende trajecten (3-6 sessies) met werk gerelateerde vragen in eigen praktijk

2017 – heden Ownpower, associate

Functie trainer/senior leadership-coach (Accountability & Mindset/Arbinger)

Werkzaamheden: Begeleiden van diepgaande processen in organisaties op gebied van cultuurverandering en leiderschap, gericht op benutten en ontwikkelen van het potentieel om resultaat te bereiken & te verhogen


2010 – heden de Baak, associate

Functie senior coach

Werkzaamheden: Individuele begeleiding op het gebied van levens en werkvragen. Trainingen op maat (2015)


2011 – 2017 Johan Cruijff Institute

Functie coach/trainer

Werkzaamheden: Individuele begeleiding en trainer bij de MIC (masterclass in coaching; Personal Branding)


2009 – 2017 Van Ede & Partners

Functie consulent/coach/trainer

Werkzaamheden: Cliënten begeleiden bij het outplacement/loopbaan proces; coaching t.a.v. werk & loopbaan vraagstukken; counseling/mentoring. Trainingen ontwerpen en geven, o.a.: Personal Branding, Profilering en Vrouwelijk Leiderschap. Coördinator workshops en trainingen (2013 – 2017) Inhoud, vorm en proces, planning en evaluatie organiseren


2001 – 2003 InHolland Hogeschool (Diemen)

Functie Docent

Werkzaamheden Voor de post-hbo-trainer/coach opleiding: modules rollenspel en presentatietechnieken ontwerpen en doceren. De eindpresentaties van de cursisten beoordelen op non-verbaal gedrag


1988 – 2006 Actrice (Toneel)Theatervoorstellingen o.a: Dag & Nacht Hedda Gabler, De Ernst van Ernst (Carrousel) Hotel Marlowe (Toneelschuur)Tea & Sympathy (RO-theater) Een leeg huis (Theater v/h Oosten) Storm (O.T)

Producent Eigen gezelschap: “Helle Kijkers”: Helle Kijkers (1995) Keukengeheimen (2004/5) & Soep (2006)

Regieassistent Tramlijn Begeerte (Carrousel)

Actrice Film & Televisie o.a:12 steden 13 ongelukken Bureau Kruislaan/ Keijzer & de Boer advocaten Zwarte Sneeuw/ De vlinder tilt de kat op (Film) KPN, Citroën, Iglo (TV Commercials)


Opleidingen

06/2020 Werkstress, Burn-out en overspanning RINO

09/2019 Belbin, teamrol accreditatie

06/2017 Mindset/Arbinger, certification

05/2017 Accountability/Partners in Leadership certification

01/2016 Basisopleiding ACT-gedragstherapie; SeeTrue(certified)

06/2015 Supervised mentor coaching;Alan Seale (certified)

06/2014 RL; Register Loopbaan professional, CMI B (certified)

10/2013 TPLC coach; Alan Seale

11/2012 – 05/2013 TA Masterclass; S.Reinalda & M.v.Kouwenhoven;Phoenix

01/2011 – 07/2011 Professionele Begeleiding; Phoenix Opleidingen;

08/2007 – 07/2010 Professionele Communicatie 3-jarige coachingsopleiding: Phoenix Opleidingen (SPHBO: TA,NLP,systemisch; certificaten)

08/1984 - 06/1988 Toneelschool Maastricht; acteursopleiding (diploma)

08/1982 - 06/1984 Kennemer Scholengemeenschap Alkmaar; VWO (diploma)

08/1977 – 06/1982 Berger Scholengemeenschap Bergen; HAVO (diploma)


Cursussen TPLC-A/Manifestaion Wheel & Soul Mission (Alan

Seale)/Supervisie & intervisie (May Tan Ing)/Dramatische

werkvormen (het Balkon) /Beweging van de Ziel (Phoenix,

Wibe Veenbaas)/Authentic Self (Allan Seale)/Personal Branding (Development@work)/

Contextuele Therapie (G.Reijersen-van Buuren)/Speaking

Circles (Piet Vroon)Vrouwelijk Leiderschap (DBgroep)/

Mindfulness (Latifa) & Meditatie (Deepak Chopra)


Nevenactiviteiten

2020 - heden Mentor bij NOLOC

2015 – 2016 Voorleesexpress (voorlezer kinderen NTT)

2010 – 2012 Medezeggenschapsraad basisschool Maas & Waal(lid/voorzitter)

2000 – 2006 Ouderraad basisschool Maas & Waal (lid/ voorzitter)

1984 - 1988 Studentenraad Toneelacademie Maastricht (bestuur)


Beroepsvereniging

Lid van de ethische code van Phoenix

Lid van NOLOC (reg nr: 7591)

Lid van KvK (34337443)


Persoonlijk

Samenwonend met partner sinds 1984 (Hans). Moeder van drie zonen

(Gijs’95, Kas’97, Jons’00) Mijn interesse wordt altijd gewekt door alle vormen van koken,

kunst en cultuur. In mijn vrije tijd beeldhouw en lees ik graag.