El vídeo com a recurs didàctic


 

A continuació exposarem algunes idees per intentar que no es produeixi un visionat passiu del vídeo i augmentar la participació activa de l'aprenent.

• Selecció i preparació

Cal seleccionar el vídeo segons els objectius que ens marquem: aclarir un concepte, aprendre un procés, presentar un tema, etc. I, d'aquests factors, dependrà que la preparació sigui més o menys exhaustiva i que el vídeo sigui de més o menys duració.

Si es preparen guies d'observació, cal que sigui ajustades al nivell de l'alumnat i les dificultats del vídeo i, per tant, en funció d'aquests elements seran més o menys explícites. També haurem de dissenyar les activitats amb les que pensem treballar el contingut del vídeo.

• Presentació

Existeixen diverses activitats que afavoreixen una bona disposició al visionat del vídeo i la concentració de l'atenció en els punts que ens interessen.

En primer lloc, és important exposar els objectius, és a dir, què pretenem que aprenguin amb el vídeo.

En segon lloc, podem explorar els coneixements previs que tenen sobre el tema. Per exemple, a partir del títol o d'una imatge congelada es pot intentar que imaginin sobre què va el vídeo o poden fer una pluja d'idees sobre els aspectes que els suggereix.

Segons els objectius podem ser més concrets i plantejar preguntes directes sobre el tema: aspectes que es coneixen, que no es coneixen o que vulguin conèixer.

En cas necessari també haurem de preveure explicar el vocabulari que no coneguin i pugui obstaculitzar la comprensió. 

• Durant l'exposició del vídeo

Alguns recursos per emfasitzar o dirigir l'atenció a la informació rellevant són:

• Presentar guions per organitzar el contingut o indicar l'estructura interna del contingut.

• Repetició de les seqüències més importants. Per exemple, focalitzar els aspectes més rellevants quan es tracti d'una demostració.

• Anar plantejant preguntes de comprensió generals sobre el lloc, el tema, els personatges, etc.

• Que hagin d'omplir espais en blanc, és a dir, completar un text on apareixen frases amb els punts més importants del vídeo.

• Prendre notes a mida que escolten el material. El professorat pot guiar aquest procés presentant primer un esquema o un mapa conceptual que hagin d'anar completant. 

• Després de l'exposició del vídeo

Es tracta de realitzar una sèrie d'activitats que serveixin per comprovar la comprensió, aplicar i ampliar els coneixements adquirits en el vídeo. Algunes propostes poden ser:

Resums orals o escrits, que poden ser guiats o no pel professorat i que es poden fer en el grup classe o en petits grups.

Realitzar esquemes o mapes conceptuals.

Taules rodones o debats d'aspectes controvertits del vídeo.

Redactar un resum del contingut del vídeo a partir de les notes que han pres.

Joc de rols amb situacions semblants.

Si es tracta d'una demostració, intentar imitar la demostració que han vist.

Exercicis sobre el vocabulari nou que ha sortit al vídeo.

Preguntes de comprensió

Escriure textos. Per exemple, escriure l'acció del vídeo en primer persona.

Interpretació de fragments o d'escenes.

 

Selecció de Vídeos i propostes de treballEn aquesta web teniu una selecció de vídeos i diverses propostes de treball que s'han realitzat a partir d'aquest esquema:

http://www.telefonica.net/web2/jvaldelv/videos/videoindex.htm