projectes_didactic07

Projectes

Projectes elaborats en el curs "Didàctica i recursos TIC per a l'alfabetització digital" realitzat per Pepa Valdelvira. Curs 2007-2008

Informàtica

Recursos per a l'aprenentatge d'informàtica

http://mdoming9.googlepages.com/home Maria Domínguez

Resum del curs

http://formaciotics.googlepages.com/lluisag Ma Luisa Garcia Mañueco

TIC Etapa Instrumental nivell III

http://mgarc1105.googlepages.com/home Ma Luisa Garcia Mañueco

Informàtica de nivell inicial

http://mgarc749.googlepages.com/inform%C3%A0ticanivellinicial Maribel García López

http://mgarc749.googlepages.com/inform%C3%A0ticab%C3%A0sica Maribel García López

Programació nivell inicial

http://docs.google.com/Doc?docid=dg3p4bzp_9f94mm6&hl=es Maribel García López

http://mjgarriga.googlepages.com/inform%C3%A0ticainicial M. Josep Garriga

http://formaciotics.googlepages.com/encarnag Encarna García

http://ipiquera.googlepages.com/recursosfa Isabel Piqueras

Altres

Llengua castellana i alfabetització

http://acayuel.googlepages.com/homeAntònia Cayuelas Carmona

Blog de Centre

http://activitatscfacanyelles.blogspot.com/ Santiago Macías Otaegui

Blog d'aula

http://cfacanyellesinstrumental3.blogspot.com/ Santiago Macías Otaegui

Anglès CFGS

http://cfacanyellescfgs.googlepages.com/ Santiago Macías Otaegui

Recursos per a la formació de persones adultes

http://eloinaojea.googlepages.com/ Eloina Ojea

http://achicmor.googlepages.com/achicanoafa Antonio Chicano

Llengua castellana i informàtica

http://mfuent36.googlepages.com/home Manuel Fuentes