Wijsheden van Lom Pesjeu

An miech en an oech schilt nieks

ma al de res ès zoe zot as ’n deer

 

Weet dzje wa iech zèk

iech zèk nieks en dobbèè ès alles gezééd

 

Schoënmaker blèf bè oer lies

aanders goan de avvecoate nog poeppekas spele

of wiert oaze bèrregemiester nog gouverneur

 

Kakele ès nieks

ma een éé lègge ès de kins

 

Het liëve ès te kort vir vils te dis

Comments