อะไหล่ 5200

กรองอากาศ  5200
ยายแท่นเครื่อง 5200
เสี้อสูบ 5200
คาร์บู 5200 คาร์บูเรเตอร์ 5200