Protección de datos

Política de Protección de Datos:

  • A páxina www.anpaathenea.org non recolle directamente do solicitante datos personais.
  • A presente política de protección de datos publicase a efectos informativos e como resultado do firme compromiso da asociacion coas políticas de privacidade.

Todolos datos persoais manexados pola nosa asociación atopanse debidamente tratados según o disposto no Regulamento Europeo de Protección de Datos atendendo entre outros os principios de responsabilidade proactiva, transparencia da información e lexitimación do tratamento.

RESPONSABLE da web. Identidad: ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMN@S ANPA ATHENEA CIF: G15049794 CEIP QUIROGA PALACIOS RUA VILLALDIA S/N 15704 SANTIAGO.

FINALIDADE DO TRATAMENTO. A finalidade do tratamento dos datos personais tratados pola asociación e a xestion administrativo/contable e recabar os datos necesarios para a organización de actividades e iniciativas promovidas pola asociación.

LEXITIMIZACIÓN. Lle informamos de que a base para o tratamento dos datos xestionados pola asociación será

  • No caso dos socios ou usuarios o seu interés en participar como socio ou usuario das nosas actividades
  • No caso dos solicitantes de información a de responder as solicitudes de contacto ou información.

CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaránse durante os prazos legalmente establecidos e mentras permaneza como socio ou usuario.

CESIONS DE DATOS. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obriga legal ou sexa necesario para a realización dunha actividade promovida pola asociación.

DEREITOS DO INTERESADO. Terá dereito a acceder a sus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a sua supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en este caso únicamente os conservaremos para cumprir coas obrigas legalmente establecidas.

DEREITO A NON SER OBXETO DE DECISIONS INDIVIDUAISS AUTOMATIZADAS, INCLUIDA A ELABORACIÓN DE PERFIS. Non se realizan sobre o usuario decisions individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

ONDE EXERCER OS DEREITOS. Para o exercicio dos seus dereitos debe enviar un correo electrónico a anpa.athenea@gmail.com indicando por escrito a sua petición e adxuntando fotocopia do seu DNI.

MEDIDAS DE SEGURIDADE. Tendo en conta o estado da técnica, os costes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como riesgos de probabilidade e gravedade variables para os dereitos e libertades das persoas físicas, ANPA ATHENEA aplica as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridade axeitado o risco.

TRATAMENTO BASADO NO CONSENTIMENTO DO AFECTADO. A través desta páxina web non se recolle ningún dato persoal sen o seu consentimento.

DEBER DE CONFIDENCIALIDADE. De conformidade co artígo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ANPA ATHENEA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

INEXACTITUDE DOS DATOS OBTIDOS DIRECTAMENTE DO AFECTADO. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) del Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables o responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto os fins para os que se tratan, se vostede non exercitou o se dereito de rectificación.

DEREITO A RECLAMAR. No caso de que non esté conforme co tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante as Autoridades de protección de datos.