Class Schedule

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8 Day 9 Day 10


Sci Lang Fr Math Art Math SS/H/G SS/H/G Math Drama

Math Fr Math Math Art IT TT FR MUSIC Sci

Lang Math Music Lang Fr Sci Lang Math PHE Lang

Math PHE SS/H/G Lang Sci Math Math Lang Sci Fr


Lunch and activities

Music IT Lang Fr Math Fr SS/H/G Sci Fr PHE

Fr Art Math Music Math Sci PHE Sci Lang Math

SS/H/G Art Drama PHE SS/H/G Lang Fr PHE TT Math