คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต : Faculty of Architecture Rangsit University

Welcome to Our Family

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย เน้นการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบใหม่เชิงบูรณาการและผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตรของเรามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิดในแบบ CPE (Creative, Professional and Enterpreneur) เพราะการศึกษาคือนวัตกรรม ปัจจุบันการสอนด้านการออกแบบของเราจึงมีการแบ่งเป็นสตูดิโอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง นักศึกษามีอิสระในการเลือกเรียนในแต่ละสตูดิโอเพื่อค้นหาแนวทางสำหรับต่อยอดและพัฒนาทักษะของตนเองในการออกไปประกอบวิชาชีพในอนาคต

มาตรฐานทางการศึกษายังเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ทางคณะฯจึงจัดเนื้อหาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและมาตรฐานทางสภาวิชาชีพ มีการออกแบบเทคนิคการสอนแต่ละรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน

ในยุคโลกไร้พรมแดนทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีความตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมและบริบทที่แตกต่าง รวมถึงความร่วมมือระหว่างองค์กรภายนอกมหาลัยเพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิสัมพันธ์กับโลกแห่งความเป็นจริง

ARCHADVISOR

รายชื่อนักศึกษาในความดูแลของที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

คณะสถาปัตย์กับงาน The 3rd RSU National and International Research conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities. (RSUSSH 2018) งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2561

ศูนย์พักคนไร้บ้าน รังสิต กิจกรรมและปฏิบัติการแก้ปัญหาพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองทุกมิติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

สถาพาที โครงการเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายวงการ

โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร-นักศึกษาระหว่างประเทศ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เราคิดและทำเพื่อสังคม ความร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้สังคมเข้าใจ พัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เป็นออทิสติก

ข่าวสาร บุคลากร

อาจารย์ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถติดตามประกาศข่าวสารได้ทางนี้ คลิก

Arch News

15/07/2019 : ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง วันหยุดพักผ่อนประจำปีการศึกษา 2562 คลิก

17/06/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม" คลิก

31/05/2019 : ขอเชิญชวนส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดในงาน Thesis of the Year ประจำปี 2019 คลิก

31/05/2019 : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ "ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและการสร้างสรรค์" ครั้งที่ 4 คลิก

30/05/2019 : ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยเมืองปทุมธานี เพื่อตอบโจทย์ Habitat III" คลิก

30/04/2019 : ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2562 คลิก

30/04/2019 : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ คลิก

09/04/2019 : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้่าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ คลิก

09/04/2019 : เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดและขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 6 "Innovative Reseaech and Education beyond the Future" คลิก

09/04/2019 : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค (Regional conference) และระดับชาติ (National conference) ครั้งที่ 10 คลิก

2/04/2019 : ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)" คลิก

25/03/2019 : ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและการลาศึกษาของบุคลากร คลิก

13/02/2019 : ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม Thai Obayashi Summer Camp คลิก

11/02/2019 : ทางคณะฯ ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยจัดให้มีการส่งบทความวิจัยของนักศึกษาเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่จำนวน 5 ผลงาน จึงขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่สนใจจัดส่งร่างวิทยานิพนธ์ของตนเองเพื่อเผยแพร่ในงานวิชาการนี้ คลิก ผู้สนใจติดต่อ อาจารย์มนต์ชัย

13/11/2018 : คู่มือลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 คลิก

8/11/2018 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสอบรับใบอนุญาตวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2561 คลิก

5/11/2018 : โครงการประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม” คลิก

24/10/2018 : เชิญนิสิตนักศึกษา ปีสุดท้ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Thai Obayashi Winter Camp คลิก

24/10/2018 : DMHOME ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดชิงทุนการศึกษา Visual Merchandising - Interiors short summer course ที่ Central Saint Martins College คลิก

19/10/2018 : กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 คลิก

10/10/2018 : มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

01/10/2018 :ละครสถาปัตย์เปิดจองบัตรอย่างเป็นทางการแล้ว รอบการแสดงและ ราคาบัตรในแต่ละโซนสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 092 - 282 - 9481 begin_of_the_skype_highlighting 092 - 282 - 9481 FREE end_of_the_skype_highlighting หรือ INBOX ได้ทางเพจ TAPADDRAMA RANGSIT คลิก

12/6/2018 : มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ตารางเรียน

ตารางเรียน 1-2562
ตารางเรียน S/2562

Our Activity

“หนูไม่มีความรู้ ไม่มีพื้นฐานหรือสกิลทางด้านนี้เลย จะเรียนได้หรือ?”

คำตอบที่ได้รับจากอาจารย์ที่สัมภาษณ์ในวันนั้น ทำให้คนที่ไม่มีความมั่นใจว่าตัวเองจะเรียนได้...ไม่มีวันลืม และการเริ่มต้นเส้นทางชีวิตใหม่ที่นี่ คือ ก้าวแรกที่เริ่มเปิดใจ...จนวันนี้ค้นพบข้อคิดว่า ขอแค่มั่นใจ และเต็มที่กับสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุด แม้เราอาจจะไม่ได้ชอบสิ่งนั้นแต่แรก แต่เชื่อเถอะ!..ลองดูสักครั้ง ผลลัพธ์มันต้องออกมาดีแน่นอน สารรังสิตออนไลน์ชวนไปรู้จักกับศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่เริ่มต้นจากความไม่ชอบ สุดท้ายโชคชะตาพาให้เรียนจบกลับบ้านเกิดไปตั้งรากฐานขยายธุรกิจออกแบบครบวงจรโด่งดังใน จ.เพชรบุรี อ่านเรื่องราว คลิ๊ก >> https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onli…/Goodoldday_NoonArch

"จูน เซคิโน" สถาปนิกที่น่าจับตามอง ศิษย์เก่าถาปัตย์ ม.รังสิต ผู้ที่นำพาตัวตนและความภูมิใจในสายอาชีพ คว้ารางวัลระดับชาติและนานาชาติมากมาย ไม่ว่าจะ Architizer Award New York German Design Award และมิลาน ล่าสุดกับรางวัล Building of the Year 2018 และ รางวัล Gold Medal Social/Institutional Building จากงาน ‘ARCASIA Award 2018’ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ความสำเร็จแบ่งปันได้ด้วย ‘โอกาส

เพราะอะไร? ตื่นเช้าขึ้นมาของทุกวันยังเป็นสถาปนิกอยู่ มาอ่านความคิด แรงบันดาลใจ ความท้าทาย สู่โอกาส ของผู้ชายคนนี้ ที่สารรังสิตออนไลน์https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-onl…/Goodoldday_JUNSEKINO

การรวมตัวของเหล่าเด็กถาปัตย์ ม.รังสิต ที่นำเอาความรู้ ความถนัดในสายวิชาชีพมาชาเลนจ์ร่วมกัน เพื่อแสดงความสามารถสร้างงานออกแบบสไตล์ใหม่ๆ และทำให้เห็นว่า “เด็กรังสิตก็ทำได้ไม่แพ้ใคร” กับรางวัลที่โคตรภูมิใจ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular Vote ในการประกวดออกแบบบ้านสไตล์ “ลักซัวรี่ในมิติใหม่” ของบริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด อ่านเรื่องราวของพวกเขาเพิ่มเติมได้ที่ สารรังสิตออนไลน์ #สถาปัตย์รังสิต #RSUARCH #สารรังสิตออนไลน์

“Welcome on Board” งานเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีนี้ก็เปิดเทอมกับแบบเบาๆ กับโปรเจค SKD โดยได้ความร่วมมือกับเจ้าของงานที่มาให้โจทย์งาน พร้อมความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเนื้อหาการเรียนการสอนของคณะฯ

บรรยากาศงาน Open House 2018 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต #ArchRSU

At first sight

The next chapter of ArchRSU#31

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สำหรับหลักสูตรใหม่ 2561

เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สำหรับสหกิจศึกษา

สัปดาห์วิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

Neighborhood