Knowledge Management

ฐานองค์ความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร เพื่อใช้เผยแพร่ต่อสาธารณะ แบ่งปันองค์ความรู้เพื่อต่อยอดทางการศึกษา เพราะสำหรับเราการศึกษาคือนวัตกรรม