"9หลัก" Architectuer Exhibition 2/2560 รวมผลงานนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2/2560 ในรูปแบบ Essay แยกตามสตูดิโอ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในปีการศึกษา 2560 วิชาออกแบบทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 มีการให้ทีมอาจารย์ผู้สอนร่วมกันจัดตั้งสตูดิโอออกแบบขึ้นโดยในปีการศึกษา 2560 มีสตูดิโอทั้งหมดเก้าสตูดิโอ แต่ละสตูดิโอจะมีแนวทางและวิธีคิดในกระบวนการออกแบบที่ไม่เหมือนกัน เพราะทางหลักสูตรเชื่อว่านอกจากความรู้หลักที่นักศึกษาต้องได้แล้ว การให้นักศึกษาพบตัวตนและเรียนรู้การออกแบบด้วยวิธีที่ต่างกันนั้นจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา