บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

Assist. Prof. Dr.Narupol Chaiyot

คณบดี


อาจารย์อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

(Mrs.Aamaal Phakdeetham Chimvilaisup)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์มนต์ชัย บุญยะวิภากุล

(Mr.Monchai Bunyavipakul)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร

(Mr.Witoon Tipayanet)

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร


อาจารย์รพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน

(Mr.Rapiphong Kullathamyothin)

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม


อาจารย์อภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล

(Mr.Apiwat Pattanasirimongkol)

หัวหน้าชั้นปีที่ 1อาจารย์กรพงศ์ กรรณสูต

(Mr.Korapong Kannasoot)

หัวหน้าชั้นปีที่ 2อาจารย์ศศธร บริสุทธิ์นฤดม

(Ms.Sasathorn Borisutnarudom)

หัวหน้าชั้นปีที่ 3


ดร.ปาริษา มูสิกะคามะ

(Dr.Parisa Musigakama)

หัวหน้าชั้นปีที่ 4อาจารย์อนุธร พลพงษ์

(Mr.Anutorn Polphong)

หัวหน้าชั้นปีที่ 5


ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

(Asst. Prof. Somsarit Tanapant )อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา

(Mr.Rangsit Jiempunya)ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

(Asst.Prof.Parisut Lerdkachatarn )อาจารย์มัลลิกา จงศิริ

(Mrs.Mallika Jongsiri)ดร.สายใจ หล่อเพ็ญศรี

(Dr.Saijai Diteepeng)ดร.นุจรีย์ โลหะการ

(Dr.Nootjaree Lohakarn)อาจารย์ทรงพล อัตถากร

(Mr.Songpol Atthakorn)อาจารย์สุนีย์ ทองสว่าง

(Mrs.Sunee Thongswang)ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์

(Dr.Paikarn Raksasutiphan)ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

(Asst.Prof. Supattra Radsiri)อาจารย์พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์
อาจารย์เอก เจริญศิลป์
ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์

(Asst.Prof.Dr.Walaiporn Nakapan )ผศ.กฤตพร ลาภพิมล

(Asst.Prof.Kritaporn Lappimol )ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา เบญจพร

(Asst.Prof. Dr.Suwicha Benjaporn )อาจารย์ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์

(Mr.Punnarat Jarungkon)อาจารย์โอม ปนาทกูล

(Mr.Ohm Panatkool)ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ

(Dr.Sasikan Srisopon)อาจารย์ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์

(Mr.Thanatwass Wongtimarat)อาจารย์ไพบูลย์ กิตติกูล

(Mr.Paiboon Kittikul)อาจารย์ศิรดล ชำนาญคดี

(Mr.Siradol Chamnankadi)อาจารย์ปวรพชร บุญเรืองขาว

(Mr.Pawornpod Boonruangkao)ดร.รสรินทร์ ชอว์

(Dr.Rosaline Shaw)อาจารย์ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์

(Mr.Songsak Onsuwan)อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์

(Mr.Porramat Polrattanasit)อาจารย์ธนัญชัย ลิมปาคม

(Mr.Thanunchai Limpakom)อาจารย์ชาลี ไกรฤกษ์

(Mr.Charly Krairiksh)อาจารย์ธีร์ นภินธากร

(Mr.Thee Nabhindhakara)อาจารย์ธีระฉัตร อุตตมะเวทิน

(Mr.Thirachat Uttamavetin)อาจารย์ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร

(Ms.Supayada Praditvaitayakorn)เจ้าหน้าที่คณะ

นางวิไลวรรณ สุขรัง

Mrs.Wilaiwan Sukrang

นายพิธี ปานศรี

Mr.Pitee Pansri

นางสาวจันทิมา ยศผักแว่น

Ms.Chantima Yotpakwan

นางสาวศิรินันท์ จันทร์ทอง

Ms.Sirinan Jantong

นายยศสันต์ นุ้ยพริ้ม

Mr.Yotsan Nuyprim

นายธีรฉัตร กฤตยาพงศ์พันธุ์

Mr.Teerachat Krittayaphongphun

นางสาวพิณพร วรรณโสกเชือก

Ms.Phinporn Wannasokchuek