บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ

Assist. Prof. Dr.Narupol Chaiyot

คณบดี


อาจารย์อามาล ภักดีธรรม ฉิมวิไลทรัพย์

(Mrs.Aamaal Phakdeetham Chimvilaisup)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อาจารย์มนต์ชัย บุญยะวิภากุล

(Mr.Monchai Bunyavipakul)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์โอม ปนาทกูล

(Mr.Ohm Panatkool)

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อาจารย์รพีพงศ์ กุลธรรมโยธิน

(Mr.Rapiphong Kullathamyothin)

หัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรม


อาจารย์วิทูล ทิพยเนตร

(Mr.Witoon Tipayanet)

หัวหน้าชั้นปีที่ 1


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิชา เบญจพร

(Asst.Prof. Suwicha Benjaporn )

หัวหน้าชั้นปีที่ 2


อาจารย์ศศธร บริสุทธิ์นฤดม

(Ms.Sasathorn Borisutnarudom)

หัวหน้าชั้นปีที่ 3


อาจารย์ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์

(Mr.Punnarat Jarungkon)

หัวหน้าชั้นปีที่ 4


อาจารย์อนุธร พลพงษ์

(Mr.Anutorn Polphong)

หัวหน้าชั้นปีที่ 5


ผศ.สุดจิต เศวตจินดา สนั่นไหว

(Asst. Prof. Sudjit S. Sananwai )ผศ.สมสฤทธิ์ ตาณพันธุ์

(Asst. Prof. Somsarit Tanapant )อาจารย์รังสิต เจียมปัญญา

(Mr.Rangsit Jiempunya)ผศ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร

(Asst.Prof.Parisut Lerdkachatarn )อาจารย์มัลลิกา จงศิริ

(Mrs.Mallika Jongsiri)ดร.สายใจ ดิถีเพ็ง

(Dr.Saijai Diteepeng)อาจารย์นุจรีย์ โลหะการ

(Mrs.Nootjaree Lohakarn)อาจารย์ทรงพล อัตถากร

(Mr.Songpol Atthakorn)อาจารย์สุนีย์ ทองสว่าง

(Mrs.Sunee Thongswang)ดร.ไพกานท์ รักษาสุทธิพันธ์

(Dr.Paikarn Raksasutiphan)ผศ.สุพัตรา ราษฎร์ศิริ

(Asst.Prof. Supattra Radsiri)อาจารย์พิเชฐ วานิชเจริญธรรม
ผศ.ประเสริฐ ศักดิ์ธนากูล

(Mr.Prasert Sakdhanakul)ผศ.ดร.อวิรุทธ์ เจริญทรัพย์

(Mr.Aviruth Charoensup)อาจารย์เอก เจริญศิลป์
ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์

(Asst.Prof.Dr.Walaiporn Nakapan )ผศ.กฤตพร ลาภพิมล

(Asst.Prof.Kritaporn Lappimol )ดร.ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ

(Dr.Sasikan Srisopon)อาจารย์ธนัฐวัสส์ วงศ์ทิมารัตน์

(Mr.Thanatwass Wongtimarat)อาจารย์กรพงศ์ กรรณสูต

(Mr.Korapong Kannasoot)อาจารย์ปาริษา มูสิกะคามะ

(Ms.Parisa Musigakama)อาจารย์ไพบูลย์ กิตติกูล

(Mr.Paiboon Kittikul)อาจารย์ศิรดล ชำนาญคดี

(Mr.Siradol Chamnankadi)อาจารย์ปวรพชร บุญเรืองขาว

(Mr.Pawornpod Boonruangkao)อาจารย์รสรินทร์ ชอว์

(Ms.Rosaline Shaw)อาจารย์นคร พลีธัญญวงศ์

(Mr.Nakorn Paleethunyawong)อาจารย์ปรเมศวร์ พลรัฐธนาสิทธิ์

(Mr.Porramat Polrattanasit)อาจารย์อภิวัฑธน์ พัฒนศิริมงคล

(Mr.Apiwat Pattanasirimongkol)อาจารย์ส่งศักดิ์ อ่อนสุวรรณ์

(Mr.Songsak Onsuwan)อาจารย์ธนัญชัย ลิมปาคม

(Mr.Thanunchai Limpakom)อาจารย์ชาลี ไกรฤกษ์

(Mr.Charly Krairiksh)อาจารย์ธีร์ นภินธากร

(Mr.Thee Nabhindhakara)อาจารย์ธีระฉัตร อุตตมะเวทิน

(Mr.Thirachat Uttamavetin)อาจารย์ศุภยาดา ประดิษฐ์ไวทยากร

(Ms.Supayada Praditvaitayakorn)เจ้าหน้าที่คณะ

นางวิไลวรรณ สุขรัง

Mrs.Wilaiwan Sukrang

นางปัทมา ด้วงโสน

Mrs.Pattama Duangsano

นายพิธี ปานศรี

Mr.Pitee Pansri

นางสาวจันทิมา ยศผักแว่น

Ms.Chantima Yotpakwan

นางสาวศิรินันท์ จันทร์ทอง

Ms.Sirinan Jantong

นายยศสันต์ นุ้ยพริ้ม

Mr.Yotsan Nuyprim

นายธีรฉัตร กฤตยาพงศ์พันธุ์

Mr.Teerachat Krittayaphongphun

นางสาวพิณพร วรรณโสกเชือก

Ms.Phinporn Wannasokchuek