ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

พนักงานราชการ