ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปองคุณ ปราบพยัคฆ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ธัญญ์รัญญ์ เคลือบวิเชียรกร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

กมลรัศม์ พลบุรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ประภัสสร สง่าประภากรณ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นิยม หล่อยดา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ณัฐภัสสร คำฟู

เจ้าพนักงานธุรการ

นรากร ศรีรักษา

พนักงานราชการ

กัญญารัตน์ บำราชเข็ญ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา