ทำเนียบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ผ่องพันธ์ แพงบุดดี

ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รุจาภา ประถมวงษ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

จารุรัตน์ ราชชมพู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กาญจนภัสส์ สีดาแหลม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วนิดา รัตนรุ่งโรจน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ศิขริน ตันเจียง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สมชาย โพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

พิพัฒน์พงษ์ สมใจ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กฤตมุข เฉิดทรัพย์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัฒนาพร อาคมคง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ธิติมน คำมี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ธัญชมณ บุญประกอบ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ณิชาภา จันทะกา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สมปอง จักรโนวัน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

อัญชลี แก่นจันทร์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

คีระคิน คำหนองไผ่

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ภิญญาพัชญ์ ภูวงค์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นพมาศ ใจตรง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน