ทำเนียบกลุ่มอำนวยการ

จิตวัต แก้วทองคำ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

มัลลิกา เจริญศิลป์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อภิชาติ อ่อนมี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วรรณภา ศรีหะสุทธิ์์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จินตนา ชัยอัศวรักษ์นุกูล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อรรถพล อาษาสนา

ธุรการโรงเรียน

ภาณุวัฒน์ พุทธา

พนักงานธุรการ ส.4

พิเดช ธัญญาหาร

พนักงานการศึกษา

จันทร์ลา ยอดสะอึ

ช่างสี ช.4

สายตา ผาดจันทร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สุกัญญา น้อยชุมแพ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สุภาพ รถหามแห

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พอลักษณ์ แพงไทย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สิทธิโชค โพร้งศิริ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

บัว น้อยโนนทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ประยงค์ ต้นกันยา

ยามรักษาความปลอดภัย

สืบสกุล มานาดี

ยามรักษาความปลอดภัย