ทำเนียบกลุ่มนโยบายและแผน

กนกกาญจน์ ขุนบำรุง

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ปราโมทย์ โสภา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สุวรรณา อุตเมืองเพีย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จินตนา ศรีหาคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นวพร เอกตะคุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประณิธิ พลสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

อนวัช จิตรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน