ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล

จีรมิตร แสงเดือน

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

สิงหพลัฎฐ์ เทียมม่วง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

จรรยพร ตรีศาสตร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จิรวรรณ โสภา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นฤมล โสชารี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สุคนธ์ทิพย์ ฉัตรรักษา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

เบญจลักษณ์ นะสี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

อริสา พานนนท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พรรณภา แสงพันธ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นพมาศ ใจตรง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขวัญไพร ปาลี

พนักงานราชการ

สุปรียา อุปรัง

ธุรการ