ทำเนียบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ธรรญรัชน์ ทะคง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาวรินทร์ บุปปาจันโท

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ