ทำเนียบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

พนักงานราชการ

นางสาว ช่อผกา  ถาบุตร 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์