Cysylltiadau Rhyngwladol Byd-eang

International Links Global

Hyrwyddo Cyfleoedd A Phrofiadau Rhyngwladol Mewn Ysgolion Yng Nghymru / Promoting International Opportunities & Experiences For Schools In Wales 

Prosiectau ac Adnoddau / Projects & Resources


Croeso i’n gwefan prosiectau ac adnoddau cyfredol. Yma gallwch ddod o hyd i ddolenni i’n prosiectau cyfredol a chael gwybodaeth a diweddariadau ar eu cynnydd a sut i gymryd rhan!

Rydym yn falch iawn o’n prosiectau ac yn gweithio gyda’n hysgolion a phartneriaid o bob rhan o’r byd. Ein rôl yw helpu ysgolion i hwyluso’r cyfnewidiadau ac rydym yn gwneud yr holl waith rheoli ac adrodd ar y prosiectau tra byddant yn cael yr amser sydd ei angen arnynt i ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw – e.e. datblygu adnoddau newydd a phresennol i wella safonau addysgol yn eu hysgolion ond hefyd darparu profiad sy’n newid bywydau ein disgyblion.


Welcome to our current projects and resources site. Here you can find links to our current projects and get information on and updates on their progress and how to take part!

We are very proud of our projects and working with our schools and partners from all over the world. Our role is to help schools facilitate the exchanges and we do all the management and reporting of the projects while they get the time they need to focus on what's important for them - e.g. developing new and existing resources to improve educational standards in their schools but also provide life changing experience for our pupils.


Hoffech chi dderbyn ein cylchlythyrau AM DDIM a darganfod sut mae ysgolion yng Nghymru yn sefydlu cysylltiadau rhyngwladol cyffrous?


Would you like to receive our FREE newsletters and discover how schools in Wales are establishing exciting international links?