Onze gemeentelijke basisschool behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De school telt drie vestigingsplaatsen: ‘t Mulderke (Nieuwenrode), Het Kiezeltje en De Kei (Kapelle-op-den-Bos). Deze staan open voor alle kinderen, zowel uit eigen gemeente als uit andere gemeenten.

Bouwstenen van het pedagogisch project:

1) Eigenheid van het kind:

Elk kind stapt onze school binnen met eigen ervaringen, talenten en mogelijkheden. Als leerkracht bewaken en respecteren we de persoonlijkheid van elk kind. We vinden het belangrijk dat de kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen opgroeien. Een omgeving waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.

Je mag zijn wie je bent, jouw manier, jouw tempo !

2) Totale persoonlijkheidsontwikkeling:

Bij een school denkt men automatisch aan ontwikkelen op gebied van kennisverwerving (= cognitieve vaardigheden). Hiervoor volgen we als gemeenteschool de leerplandoelen en eindtermen van OVSG.

Naast dit aspect bestaat elke persoonlijkheid ook uit motorische en sociaal-emotionele vaardigheden.

Motorische ontwikkeling start van bij de geboorte. Van grofmotorische activiteiten evolueren kinderen naar fijnmotorische vaardigheden. Een gezonde geest ontwikkelt zich in een gezond lichaam.

De sociaal-emotionele vaardigheden houden in dat kinderen leren verantwoordelijkheid dragen. We leren kinderen zich positief kritisch opstellen met respect voor elkaars eigenheid. Welbevinden en betrokkenheid staan centraal om het zelfvertrouwen te bevorderen. De kinderen leren ook aandacht hebben voor de emotionele noden van anderen.

Elk van deze aspecten zijn voor ons evenwaardig bij de ontwikkeling van een kind. Een kind kan pas optimaal groeien als er aandacht is voor deze totale persoonlijkheid.

Samen bouwen aan een sterk fundament !

3) Muzisch leren:

Muzisch leren bestaat uit verschillende domeinen (beeld, muziek, drama, beweging en media). Deze domeinen komen verweven aan bod doorheen de thema’s die we tijdens een schooljaar behandelen.

Tijdens de muzische opdrachten staan beschouwen, creëren en reflecteren centraal.

Muzisch bezig zijn geeft de kinderen de kans om zichzelf volledig te ontplooien, om zichzelf op een andere manier te ontdekken, om hun muzische mogelijkheden te ervaren. Alle zintuigen worden geprikkeld, fantasie wordt aangesproken. Zo bieden we de kinderen de kans om onbegrensd vanuit de eigen persoonlijkheid hun wereld kleur te geven.

Genieten van expressiviteit !

4) Zorg:

5) Samenwerking met ouders:

De zorg voor onze kinderen is een gedeelde verantwoordelijkheid van school en ouders. Daarom is een goede samenwerking noodzakelijk. Om dit proces te bevorderen worden er doorheen het schooljaar meerdere oudercontacten georganiseerd. Op eenvoudige vraag van de ouders is het bovendien steeds mogelijk om een extra gesprek aan te gaan met de leerkracht, zorgleerkracht, directie, ...

Het heen- en weermapje bij de kleuters en de agenda bij de lagere-schoolkinderen is een belangrijk communicatiemiddel tussen school en thuis. Een goede opvolging door alle partijen is noodzakelijk. Een andere waardevolle vorm van samenwerking gebeurt via het oudercomité.

Samen kijken naar de toekomst !

Eigenheid van de vestigingsplaatsen

De drie vestigingen vormen samen één school. Regelmatig overleg tussen de teams zorgt voor een nauwe samenwerking. Zo worden er gezamenlijk projecten uitgewerkt en nemen leerlingen van verschillende vestigingen samen deel aan buitenschoolse activiteiten.

Ondanks de hechte werking, behoudt elke vestiging toch zijn eigenheid.

Elke vestiging legt eigen accenten.

‘t Mulderke:

’t Mulderke, gelegen in Nieuwenrode, is een kleine vestiging binnen een gloednieuw gebouw en met een mooie ruime speelplaats met voetbalterrein. “Leren in een kleine school, bouwen aan een grote toekomst” is onze leuze. De kleine klassen zorgen voor een sfeer van huiselijkheid en vertrouwen. Er kan snel ingespeeld worden op noden van individuele kinderen en we krijgen de kans om hen van zeer nabij op te volgen. De leerkrachten vormen een (h)echt team dat dagelijks klaarstaat voor de zorg van uw kind(eren).

Onze school heeft vier kleuterklassen - van peuterklas tot derde kleuterklas.  In het eerste en tweede leerjaar hebben de leerlingen enkel in de namiddag samen les en zijn de vakken taal en rekenen opgesplitst in de respectievelijke klassen. Op die manier bouwen we aan een stevige basis.  In de tweede  en derde graad zitten de leerlingen in een graadklas.   Op bepaalde dagen worden zij enkele uren ontdubbeld.  Het graadklassensysteem beschouwen wij als een extra troef.   “Groeien naar ‘ik kan het zelf’”, is een belangrijk onderdeel van onze visie.  Zelfstandig werken wordt na een tijdje een automatisme bij onze leerlingen.  Leren van en met elkaar! 

“Een hart voor elkaar” vormt het laatste en misschien wel belangrijkste deel van onze visie. Wie een kijkje komt nemen op onze speelplaats, kan meteen zien hoe de oudere leerlingen zich ontfermen over de jongste kleuters. De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen een meter of peter toegewezen van het 6de leerjaar en die zijn een echte steun en toeverlaat voor hen. En natuurlijk zien we die zorg voor elkaar ook dagelijks terugkeren binnen de graadklassen.

’t Mulderke is een school waar je veilig kan groeien.

Het Kiezeltje:

Kleuterschool Het Kiezeltje ligt in een oase van groen vlakbij de dorpskern. Onze splinternieuwe school weerspiegelt de openheid die wij als team uitdragen.

Voor de allerjongste nieuwkomertjes is er een onthaalklasje waar ze rustig en spelend kunnen wennen aan hun eerste schoolse ervaringen.

Door de enorme ruimte kunnen alle peuters en kleuters naar hartenlust bewegen. 

De kleuterleerkrachten zorgen ervoor dat kinderen in een veilige en gemoedelijke sfeer kunnen opgroeien. Kleuters die graag naar school gaan, zich daar prettig voelen, met vertrouwen zaken durven aanpakken, ontwikkelen zich goed. Een goede samenwerking tussen leerkrachten, kleuters en ouders is dan ook een belangrijke schakel in onze werking. Het Kiezeltje is een school waar leerkrachten, kleuters en ouders op een ontspannen en respectvolle manier met elkaar omgaan en waar op een prettige manier gespeeld, geleerd en gewerkt kan worden.  Fundamenten als openheid, verscheidenheid, wederzijds respect, een democratische houding en een totale persoonlijkheidsontwikkeling dragen wij hoog in het vaandel om een vlotte doorstroom naar onze lagere school De Kei te realiseren.

Elk kiezeltje in de stroom, elk volgt zijn eigen droom...

Ik ben ik... ik ben uniek...

ik ben niet van elastiek...

ik wil proeven... ruiken...voelen... groeien in mijn eigen doelen...

met mijn handen en mijn voeten... heerlijk in de wereld wroeten

                                                                               (anoniem)

De Kei:

Onze lagere school De Kei is gelegen in het centrum van Kapelle-op-den-Bos.

Hier bouwen we verder op de fundamenten die in onze kleuterschool Het Kiezeltje gemaakt zijn. Kinderen kennis bijbrengen is een belangrijke taak voor elke school. We willen dit doen met respect voor individuele talenten, mogelijkheden en interesses.

We zijn er echter van overtuigd dat kinderen het best leren en ontwikkelen wanneer ze zich goed voelen. Daarom zetten we evenzeer in op het ontwikkelen van andere vaardigheden.

We willen dat onze leerlingen bij ons het zelfvertrouwen en de zelfkennis ontwikkelen die nodig zijn om in deze maatschappij hun mannetje te staan. We willen hen helpen hun talenten te ontdekken en daar trots op te zijn. Kinderen laten blinken. Dit alles in een sfeer van wederzijds respect. Wat je voor jezelf verlangt, gun je ook een ander. Als team willen we in onze omgang met leerlingen, ouders en elkaar daar een tekenend voorbeeld van zijn.

Het is voor ons een must dat onze leerlingen De kei ervaren als een veilige haven waar ze zich thuis voelen, waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn.

Samen bouwen aan je eigen ik.