De schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • De ouders

 • Het personeel

 • De lokale gemeenschap

In het gesubsidieerd onderwijs, zoals het onze, overlegt de schoolraad met het schoolbestuur.Het overleg of advies gaat over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld:

 • Het studieaanbod

 • Het schoolreglement

 • De vaststelling van de criteria voor de verdeling van lestijden

 • Welzijn en veiligheid op de school

 • Infrastructuurwerken

 • Het schoolwerkplan

De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien van de directeur en het schoolbestuur. Directeur en schoolbestuur hebben de plicht de schoolraad te informeren.

De schoolraad van instellingen in het gesubsidieerd onderwijs moet alle leerlingen, ouders en personeelsleden informeren over zijn standpunten en activiteiten.

De schoolraad stelt een huishoudelijk reglement op om zijn werking te regelen.

In het gesubsidieerd onderwijs kunnen de schoolraad, maar ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur met vragen of klachten over het niet-naleven van de regels over inspraak en participatie terecht bij de Commissie zorgvuldig bestuur.

Samenstelling

De leden voor de geleding van het personeel worden voorgedragen vanuit de personeelsvergadering. Zo het aantal kandidaten het aantal mandaten overschrijdt worden intern verkiezingen gehouden .

Voor de geleding van het personeel zetelen:

 • Mevrouw De Meyer Eveline

 • Mevrouw Feryn Nele

 • Mevrouw Messelis Sophie

De leden voor de geleding van de ouders worden voorgedragen vanuit de ouderraad. Zo het aantal kandidaten het aantal mandaten overschrijdt worden intern verkiezingen gehouden.

Voor de ouderraad zetelen:

 • Mevrouw Provost Annelies

 • Mevrouw T'Joen Vanessa

 • De heer Mathy Van Huylenbrouck

De leden voor de geleding van de lokale gemeenschap worden voorgedragen vanuit verenigingen of stellen zich ten persoonlijke titel kandidaat. De geledingen van het personeel en van de ouders coöpteren evenveel kandidaten als er mandaten zijn.

Voor de lokale gemeenschap zetelen:

 • De heer Stragier Franky, secretaris

 • De heer Vanthournout Lode

 • De heer Vrijsen Herwig, voorzitter

De directeur zetelt van rechtswege in de schoolraad en staat deze bij met raadgevende stem. Het huishoudelijk reglement voorziet ook in de aanwezigheid van het schoolbestuur op de vergadering. Voor het schoolbestuur zetelen:

 • Mevrouw Vanryckegem Griet, schepen van onderwijs

 • Mevrouw Vanhaezebrouck Ruth, directeur

 • Mevrouw Deleu Peggy, ambtenaar personeel onderwijs