Ons pedagogisch project

Fundamentele uitgangspunten

 • Onze school is een open school. Zij staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit. De school is betrokken bij de lokale gemeenschap en vervult daar een actieve rol. De school staat open voor participatie van die gemeenschap in de school.

 • Onze school gelooft in de verscheidenheid onder mensen. We willen de leerlingen in contact brengen met de verschillende waarden en overtuigingen die in onze gemeenschap leven. We zijn er van overtuigd dat dit verrijkend werkt voor de hele schoolbevolking.

 • Onze school is een democratische school. Deze school is fundamenteel ontstaan uit de overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in onze gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.

 • Onze school wil kinderen opvoeden tot sociale jongeren. Zodat zij later volop kunnen deelnemen aan de democratische en veelzijdige samenleving waartoe ze behoren.

 • Onze school hecht veel belang aan de totale ontwikkeling van haar kinderen. Onderwijs en opvoeding zijn basisvoorwaarden om een harmonische persoonlijkheidsvorming na te streven waarin wij evenveel waarde hechten aan kennisverwerving, het ontwikkelen van vaardigheden als aan attitudevorming.

 • Onze school heeft oog voor de ongelijkheid tussen de kinderen en probeert deze bewust te compenseren en om te buigen tot onderwijs van gelijke kansen.

 • Onze school leert kinderen elke mens te respecteren. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan of mag leiden tot de aantasting van de vrijheid van een ander. Een gezonde leefomgeving is een basisrecht van elkeen.

 • Onze school voedt de kinderen op binnen een verenigd Europa met voldoende aandacht voor het Europese burgerschap, het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven in een voortdurend veranderende maatschappij.

 • Onze school blijft trouw aan de fundamentele rechten van het kind zoals deze zijn vervat in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. In onze verdediging ervan wijzen wij vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Visie op basisonderwijs

Het onderwijs op onze school stelt het kind centraal in zijn leren. Dit houdt in dat dit kind in de eerste plaats beschikt over een positief zelfbeeld, bereid is om zelf initiatief te nemen en daarvoor voldoende gemotiveerd is. Daarnaast maken we ook werk van de algemene ontwikkeling: het kunnen communiceren en samenwerken, zelfstandigheid aan de dag leggen, creatief en probleemoplossend omgaan met de omringende wereld en zelfgestuurd leren. Tot slot hebben wij aandacht voor de specifieke ontwikkeling van onze kinderen. Dit omvat de doelen waarvan men de inhouden kan ordenen volgens de leergebieden: lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie en Frans (vanaf de derde graad.) Alsook de leergebiedoverschrijdende eindtermen: leren leren, sociale vaardigheden en ICT.

Deze drie ontwikkelingsvelden zijn geënt op ‘de wereld’ in zijn ruime betekenis. Het is de werkelijkheid waarin het kind gaat functioneren. Het kind leert de werkelijkheid begrijpen, wordt vaardig en ontwikkelt een positieve houding.

Goed basisonderwijs voldoet aan volgende kenmerken:

 • Samenhang

 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling

 • Zorgverbreding

 • Actief leren

 • Continue ontwikkelingslijn.

Samenhang

De leerkracht staat als ervaringsdeskundige voor de klas. Hij of zij brengt de werkelijkheid binnen in de klas. Het lerende kind staat centraal. Via verschillende leergebieden verruimt het zijn/haar kennis van de wereld en wordt vaardig in die wereld. De leerkracht werkt ook leergebiedoverschrijdend omdat de werkelijkheid zich nu eenmaal niet aanbiedt in vakjes. In zijn of haar opdracht heeft de leerkracht ook aandacht voor ‘leren leren’, ‘probleemoplossend denken’ en ‘sociale vaardigheden’.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

De slogan van onze school titelt: “Onderwijs op maat van uw kind.” Dit impliceert dat het team en elke leerkracht binnen dat team nadenkt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning. Hierbij is er aandacht voor de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook voor de verschillen in de persoonlijkheidsontwikkeling.

Zorgverbreding

Het onderwijs op onze school houdt rekening met de specifieke mogelijkheden en moeilijkheden van elk kind. Het zorgbeleid neemt op onze school een voorname plaats in: het schoolteam engageert zich om samen te zorgen voor een positief leer- en leefklimaat waarin alle kinderen zich voldoende breed kunnen ontwikkelen. De klassenleerkracht, de eerste lijn in de zorg voor elk kind. Wordt hierin bijgestaan door het zorgteam. De school streeft naar samenwerking en overleg tussen de leerkrachten onderling, gestimuleerd en begeleid door de directeur, met raad en bijstand van de zorgcoördinator. Een kernteam bewaakt dat de school trouw blijft aan wat ze in haar pedagogisch project onderschrijft.

Actief leren

Op school organiseren leerkrachten betekenisvolle en realistische (probleem)situaties waaraan het kind interactief kan deelnemen. Dit actief leren legt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen (probleem)situaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

Continue ontwikkelingslijn

Het schoolteam streeft continuïteit in de basisschool na. Voor de teamleden betekent dit gelijkgerichtheid, stimuleren van een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn, afspraken maken en nakomen.