PROJECTE DE DIRECCIÓ

El projecte de direcció ordena el desplegament i l'aplicació del projecte educatiu del centre, i orienta i vincula l'acció del conjunt dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, d'acord amb l'article 31 del Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius, i els articles 23, 24 i 25 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

El projecte de direcció ha d'establir les línies d'actuació prioritàries que s'han de desenvolupar durant el període de direcció i es concreta, cada curs, mitjançant les programacions generals anuals, que han de permetre assolir els objectius formulats al projecte.

Els centres educatius han d'elaborar la programació general anual, que és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d'actuació acordats i aprovats, així com els serveis que es presten en tot l'horari escolar. La programació general anual ha d'explicitar les línies d'actuació prioritàries, les actuacions que es duran a terme, els recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així com els indicadors i procediments per a l'avaluació dels resultats, a partir dels indicadors del projecte de direcció i del projecte educatiu.

La programació general anual del centre ha de ser coherent amb el projecte educatiu i amb el projecte de direcció, i s'ha de sotmetre a l'aprovació del consell escolar i, pel que fa a les activitats educatives, a l'aprovació prèvia del claustre.

La memòria anual recull el resultat de l'avaluació de l'assoliment dels objectius previstos en la programació general anual del centre. Correspon al consell escolar avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.

La direcció del centre ha de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i del resultat de la seva avaluació.

JARC MEMÒRIA RENOVACIÓ DIR 2020_2024.pdf
RENOVACIÓ DIRECCIÓ_2016_El diàleg_eina de millora de la qualitat del servei educatiu.pdf
RENOVACIÓ DIRECCIÓ_2012_El diàleg_eina de qualitat educativa.pdf
PROJECTE DIRECCIÓ_El diàleg. Eina de qualitat educativa.pdf