CULTURA DE L'AVALUACIÓ AL XXV

El procés d’ensenyament – aprenentatge té unes fites marcades que s’han de concretar en uns resultats avaluadors per constatar el procés de maduració acadèmica de l’alumnat. L’avaluació requereix concretar què s’ha de valorar, quines competències, quins continguts, quines activitats cal adquirir per obtenir una valoració positiva. També quin esforç cal realitzar per aconseguir l’assoliment dels objectius marcats.

Per altra banda, cal analitzar l’oportunitat de les activitats realitzades, la coherència del procés plantejat per a l’assoliment de les competències bàsiques, les competències generals i específiques de cada àrea o matèria.

Cal determinar les condicions per a superar cada matèria, el grau de maduresa, el progrés acadèmic que realitza cada alumne i cada alumna i, també, com es valora cadascun d’aquests ítems en la nota que es lliurarà a l’alumnat i a llur famílies.

Finalment, cal establir, quins són els mínims per a superar un curs, una etapa i per obtenir el graduat en secundària obligatòria que obre les portes a estudis posteriors.

Per poder donar valoracions globals de curs o d’etapa de cada alumne i de cada alumna, l’equip de professorat que imparteix les diferents matèries es reuneix en sessió d’avaluació i analitza resultats. L’anàlisi permet la valoració acadèmica i atorga una avaluació trimestral a l’alumnat, així com una avaluaciófinal en cada curs.

AVALUACIÓ ESO i BATXILLERAT.pdf
AVALUACIÓ FINAL ESO i BATXILLERAT.pdf