CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l'òrgan màxim de participació de tots els sectors de l'Institut: alumnes, professorat, famílies, personal d'Administració i Servei, representant de l'Ajuntament, i l'òrgan de gestió del centre.Les NOFC s’emmarquen dins el conjunt de normes i lleis de caràcter general que regulen el sistema educatiu LOMCE, LEC, LOE, Constitució espanyola (articles: 3, 16, 20, 27, 39, 43, 44, 103 i 149), Estatut d’Autonomia de Catalunya (articles 21, 44 i 131). La Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència i la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. També s’hi recull el DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres no universitaris de Catalunya, derogat parcialment (article 4 i Títol IV), pel que fa a presentació de queixes de membres de la comunitat educativa i la Resolució de juny de cada curs, per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels diferents centres educatius públics i privats per al curs corresponent.

NOFC, de 8 d'octubre de 2014.

Secció 2. Òrgans col·legiats de participació CAPÍTOL 1. El Consell Escolar Article 27. Consell Escolar del Centre

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’Institut i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.


Article 28. Composició del Consell Escolar del Centre

28.1. El Consell Escolar dels centres públics el componen els membres següents:

a. La direcció de l’Institut, que el presideix.

b. Cap d’estudis.

c. Una persona regidora o representant de l’Ajuntament de Barcelona.

d. Sis membres del professorat elegits pel Claustre.

e. Tres alumnes elegits entre l’alumnat del centre.

f. Tres pares o mares d’alumnes elegits entre ells, del sector de pares i mares d’alumnes.

g. Un pare o una mare designat per l’associació de mares i pares d’alumnes.

h. Un persona representant del personal d’administració i serveis del Centre.

i. La persona secretària de l’Institut, que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot.

28.2. Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del Centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del Consell Escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent.

28.3. En cas de vacants per causa justificada i, mentre no es produeixen noves votacions de renovació del Consell Escolar, les baixes es cobreixen pels candidats que van ser votats en les eleccions anteriors, per ordre de vots atorgats.


Article 29. Competències del Consell Escolar del centre

Són competències del Consell Escolar:

a. Avaluar el PEC i el projecte de gestió, així com les NOFC.

b. Avaluar els projectes d’innovació educativa, els plans experimentals, la participació en programes educatius i els projectes i activitats de millora de la qualitat educativa de l’institut, així com, avaluar els recursos del centre.

c. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del claustre del professorat, en relació amb la planificació i l’organització docent.

d. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

e. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que estableix la llei. Ser informat del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si s’escau, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.

f. Informar sobre l’admissió dels alumnes i les alumnes, d’acord amb la normativa vigent.

g. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atinguin a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, pot revisar la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.

h. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

i. Promoure la conservació i la renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i emetre informe sobre l’obtenció de recursos complementaris.

j. Emetre informe sobre les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

k. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en les quals participi el centre.

l. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre els altres aspectes relacionats amb la seva qualitat.

m. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’administració educativa.


Article 30. Funcionament del Consell Escolar del Centre

30.1. El Consell Escolar del Centre es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres. Es farà una reunió a l’inici del curs i una altra al final.

30.2. S’ha de procurar que les decisions dels Consell Escolar es prenguin per consens. Si no és possible arribar a un acord es determinarà la decisió per majoria dels membres presents, llevat dels casos que la normativa vigent determini una altra majoria.

30.3. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa per la direcció, amb antelació suficient, juntament amb la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i, s’escau, d’avaluació.

30.4. Les convocatòries han d’arribar a totes les persones que componen el consell escolar i es realitzen utilitzant les eines de comunicació que asseguren la seva recepció.


Article 31. Comissions específiques del Consell Escolar

El Consell Escolar constitueix comissions que elaboren informes, avaluen el funcionament, la gestió, l’organització, la convivència i el tractament dels temes relacionats amb la no discriminació de persones, el respecte a les persones i al medi ambient i els resultats acadèmics per al bon funcionament de l’institut. Aquestes comissions són:

31.1. La Comissió econòmica.

a. La Comissió econòmica està integrada per direcció, que la presideix, la persona secretària o administradora, un professor o una professora, una mare o un pare d’alumnes i un alumne o una alumna, designats pel Consell Escolar del Centre d’entre els seus membres.

b. La Comissió econòmica fa el seguiment de l’economia i estudia i avalua els pressupostos dels departaments i seminaris didàctics així com totes les despeses generades per al funcionament del centre en la realització de la seva activitat ordinària i els projectes i programes endegats. Un cop avaluats en fa informe per presentar al consell escolar plenari.

31.2. La Comissió de convivència o Permanent integrada per direcció, que la presideix, cap d’estudis i un representant del professorat, un dels pares i de les mares d’alumnes i un d’alumnes, designats pel Consell Escolar entre els consellers i conselleres. De la Comissió permanent en forma part la persona secretària, amb veu i sense vot.

31.3. La Comissió per la no discriminació i el respecte a les persones i al medi ambient. integrada per la persona assignada pel consell escolar per vetllar per la no discriminació per raó de gènere i per un conseller de cadascun dels sectors: professorat, alumnat, famílies. També en pot formar part algun membre de la comunitat educativa interessat pels temes de no discriminació o de cura del medi ambient.

31.4. El Consell Escolar constituir les comissions específiques i temporals que cregui oportunes per a l’avaluació de les activitats que genera l’institut.