ESTRATÈGIA

D I G I T A L

DE    CENTRE

L'estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d'actuació d'un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir aquesta competència digital, l'EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s'han de veure necessàriament implicats i, si escau, transformats, des d’una perspectiva d'innovació i de millora contínua.

Els objectius de l'EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:

El document de l’EDC és la referència del centre en l’àmbit de tecnologies digitals, recull la gestió diària de l’organització digital del centre i recopila plans, procediments, normatives, protocols i referències per poder trobar-les de manera fàcil i àgil.