Placemakingproject

De werkgroep

Een groep van 12 bewoners vormde in eerste instantie de werkgroep. De bewoners wonen zowel in de Bankastraat als in omliggende straten. De bewoners worden vanuit de gemeente ondersteund door de wijkmanager, een stedebouwkundige en een verkeerskundige.

Inmiddels is de werkgroep uitgebreid naar 20 personen, waaronder ook enkele bewoners uit de Ceramstraat en Reeweg Oost.

De bewoners ontwikkelen de plannen. De gemeente faciliteert op verzoek van de bewoners door bijvoorbeeld vergaderruimte te regelen, verkeerssimulaties uit te voeren, een ontwerp te maken, drukwerk te verspreiden en kosten te vergoeden.

Daarnaast is er de klankbordgroep, die eveneens uit bewoners bestaat. Deze klankbordgroep heeft de functie kritisch te reageren op de voorstellen, zodat een plan ontstaat met een zo breed mogelijk draagvlak.

De uitgangssituatie

De Bankastraat is in 2005 ingericht als grijze weg. Dat betekent dat er wel een maximum snelheid van 30 km per uur geldt, maar dat de weg niet als zodanig is ingericht. Met minimale voorzieningen is het 30 km-gebied ingericht. De weg is visueel versmald met stippellijnen en er staan borden bij de inritten, maar er zijn niet overal inritconstructies, zoals drempels aanwezig. In de straat staan enkele paaltjes en er is een drempel ter hoogte van De Linde.

Het gevolg hiervan is dat de brede rechte weg uitnodigt tot gas geven. Uit metingen is gebleken dat 70% van het autoverkeer harder rijdt dan is toegestaan. De politie handhaaft niet op snelheid omdat de inrichting van de weg niet aan de gestelde eisen voor een 30 km weg voldoet. Er wordt hard en soms zeer hard gereden en verkeer van rechts uit de zijstraten krijgt geen voorrang. Fietsers denken dat de stroken zijn aangelegd als fietspad, maar die zijn daar veel te smal voor. Het gevolg is dat auto's fietsers te dicht passeren. Soms rijdt een fietser tegen een paaltje in de weg. Bovendien is er veel doorgaand verkeer. Het is een aantrekkelijke route naar de binnenstad via de Stooplaan. De Bankastraat verwerkt nu meer verkeer dan de gebiedsontsluitingsweg Reeweg Oost.

De uitgangspunten

  • De maatregelen moeten de snelheid van het autoverkeer zodanig verlagen, dat 85% van het autoverkeer zich aan de toegestane snelheid houdt. De veiligheid moet worden vergroot, o.a. door het verlenen van voorrang uit zijstraten te verbeteren en de hoeveelheid verkeer moet worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau, die past bij een erftoegangsweg.
  • De inrichting moet zodanig zijn dat van een zelfhandhavende weg sprake is. Alleen dan is de politie bereid te handhaven als daar aanleiding toe is.
  • Daarbij moet de toegankelijkheid zoveel mogelijk worden gewaarborgd voor hulpdiensten, vuilniswagens, bevoorrading van winkels en voor bewoners. De maatregelen moeten zo min mogelijk omliggende straten extra belasten met meer verkeer en de uitvoering moet zo min mogelijk geld kosten. De maatregelen mogen niet ten koste gaan van parkeerruimte.
  • Drempels zijn uitgesloten vanwege trillingshinder en kans op schade bij woningen op een houten fundering.
  • De gemeente is gebonden aan een convenant, dat bepaalt dat er meer waterberging in de stad moet komen. Het heeft niets met verkeer te maken, maar alles met inrichting van de openbare ruimte.

Dat is de uitdaging.