Het plan

Indeling

De Bankastraat bestaat uit 3 delen met verschillende eigenschappen.

 • Deel 1 is het stuk tussen Oranjelaan en de kruising met de Adelaarstraat en Riouwstraat.
 • Deel 2 is het stuk van de kruising met de Adelaarstraat en Riouwstraat tot de rotonde bij de Ceramstraat.
 • Deel 3 is het stuk tussen Ceramstraat en Halmaheiraplein.

De overeenkomst tussen deze delen is dat de weg in alle delen breder is dan voor een zelfhandhavende 30-km weg wenselijk is.

Versmallen is de enige effectieve snelheidsremmende maatregel, die een belangrijke stap zet naar een zelfhandhavende weg. Dat vormt dan ook het uitgangspunt voor de planvorming.

Minimaal of optimaal

Hoe breed moet de weg zijn? Daar zijn richtlijnen voor en die hebben een marge.

Voor een weg met tweerichtingsverkeer voor de auto en fietsers geldt een minimale breedte van 4,8 meter. De ideale breedte is volgens de richtlijnen 5,8 meter.

De keuze hangt af van allerlei factoren. Bij een drukke weg ligt 5,8 meter meer voor de hand. Wij willen een maximale verkeersremmende werking en dan is 4,8 meter een betere keus.

Volgens het verkeersmodel van de gemeente zullen er in 2030 ongeveer 3800 auto's per etmaal door de Bankastraat rijden als er niets verandert.

Bij meer dan 4000 auto's per etmaal adviseert de fietsersbond om fiets- en autoverkeer d.m.v. fietspaden te scheiden.

Deel 1 is met 5,5 meter breder gehouden omdat de verkeersintensiteit daar hoger ligt dan in de rest van de Bankastraat. Er is ook meer vrachtverkeer voor de bevoorrading van winkels en de weg sluit aan op de Oranjelaan. Wij willen ook bevorderen dat vrachtverkeer vanaf het Vogelplein deze route kiest. Nu dit deel is aangelegd is gebleken dat dit goed functioneert.

Voor deel 2 en 3 is in het ontwerp gekozen voor de minimale breedte om een maximale snelheidsremming te bereiken en vrachtverkeer te ontmoedigen dit deel van de straat te gebruiken als doorgaande route.

Als er tegemoetkomend auto- of fietsverkeer is kan een auto niet inhalen als de weg 4,8 meter breed is. Dat heeft een sterk snelheidsremmend effect en maakt de weg daarmee veiliger voor fietsers.

Bij 5,8 meter is er meer gelegenheid voor het inhalen van fietsers en kan er makkelijker worden doorgereden. Dit zal de gemiddelde snelheid verhogen en kan ook tot meer twijfelsituaties leiden en daarmee tot meer ongelukken.

Deel 1

De oude situatie

 • De 30 km zone begon halverwege dit deel van de straat. Er was geen inritconstructie aangebracht. Verkeer van de Oranjelaan diende voorrang te verlenen aan verkeer uit de Celebesstraat, maar daar kon je zeker niet op rekenen.
 • Er lag een zebrapad op de kruising met de Oranjelaan.
 • Op de kruising met de Riouwstraat en Adelaarstraat was een plateau met zebra's en pianobelijning aangebracht.
 • De weg was te breed voor een 30 km weg en was visueel versmald met stippellijnen.

Huidige situatie

De weg is aangepast volgens de tekening, die in mei 2018 aan de bewoners is gepresenteerd.

 • Vanwege de reconstructie van de Oranjelaan is een verkeerspleintje aangelegd. Verkeer van de Oranjelaan heeft voorrang en de verkeerslichten en het zebrapad zijn verdwenen.
 • Er is een inritconstructie aangelegd bij de kruising met de Oranjelaan, zoals nu al het geval is bij het Halmaheiraplein.
 • De weg is versmald tot een breedte van 5,5 meter. Het eerste deel bij de Oranjelaan is even breed gebleven zodat vrachtauto's elkaar kunnen passeren en op elkaar kunnen wachten zonder verkeer op de Oranjelaan te blokkeren.
 • Er zijn op verzoek van de bewoners extra parkeervakken aangelegd bij het voormalige badhuis.
 • De fietssuggestiestroken zijn vervallen. Al het verkeer deelt nu dezelfde rijbaan, zoals is beschreven in de richtlijnen voor een 30 km weg.
 • De zebrapaden bij de kruising met de Riouwstraat en Adelaarstraat zijn blijven bestaan. (op de tekening staan er 3, maar dat zijn 4, net als voorheen.)
 • Er zijn groene borders aan de oneven zijde aangelegd, die ook voor meer waterberging in de straat zorgen. De borders zijn door de bewoners zelf beplant met bloeiende planten.
 • Het begin van de 30 km zone is verplaatst naar het begin van de Bankastraat.

Deel 2

Huidige situatie

Er ligt een drempel ter hoogte van De Linde en er staan twee paaltjes in de buurt van de Denpasarstraat. De weg is 6,9 meter breed en dat is breder dan wenselijk is voor een 30 km weg. De weg is visueel versmald met stippellijnen. De paaltjes staan op de stippellijnen en remmen het verkeer niet omdat ze te ver uit elkaar en op de stippellijnen staan. Ze bieden te weinig ruimte voor fietsers, die de paaltjes rechts passeren. Onoplettende fietsers botsen soms tegen de paaltjes omdat ze erdoor worden verrast. Aan beide einden van dit deel is een zebrapad.

Ontwerpplan

Het ontwerp is aangepast na reacties van de bewoners en politie.

 • De weg wordt aan één kant versmald tot 4,8 meter. De optische versmalling door stippellijnen verdwijnt. Alle weggebruikers maken gebruik van dezelfde rijbaan, zoals in de richtlijnen is beschreven. De paaltjes verdwijnen en worden vervangen door twee fietsdoorsteken met paaltjes en een uitwijkstrook, die een doorgangsbreedte inclusief uitwijkstrook hebben van 3,5 meter. De ene fietsdoorsteek staat aan de even kant en de andere aan de oneven kant van de weg.
 • Door de fietsdoorsteken verdwijnen er parkeerplaatsen, maar er komen ook parkeerplaatsen bij waar niet meer tussen de bomen geparkeerd hoeft te worden en er zijn nog twee extra parkeerplaatsen toegevoegd. Netto komt er één parkeerplaats bij.
 • In het versmalde stuk komen borders. Deze moeten voor meer waterberging zorgen en geven de straat een fraaier uiterlijk. De beplanting wordt zodanig dat de borders geen hondenuitlaatplekken worden. Het deel tussen Jakartastraat en de rotonde Ceramstraat blijft ongewijzigd.
 • De parkeervakken worden 2 m diep. Dit is meer dan nodig is voor een standaardparkeerplaats. Het zorgt voor meer ruimte bij in- en uitstappen.
 • Bij de containerplaatsen, die bij de brandpoorten zijn, wordt de groenstrook onderbroken zodat het mogelijk blijft om huisvuil te plaatsen en met de fiets de weg op te gaan. Hier en daar wordt de bestrating tussen de groenvakken verbreed zodat het makkelijker is om geparkeerde auto's te bereiken. In de tekening hieronder is dat nog niet verwerkt.
 • Bij de bestaande invalideparkeerplaats komt geen groenstrook. In de tekening hieronder is dat nog niet verwerkt.

De uitwijkstrook is half zo diep als een parkeervak en heeft een grijze afwijkende kleur bestrating.

De doorgang is 3,5 meter.

Fietsers kunnen de fietsdoorsteek aan de smalle kant passeren en in tegenovergestelde richting ook aan de brede kant.

Deel 3

Huidige situatie

 • Dit is een stuk tweerichtingweg, waar enkele zijstraten op uitkomen. In die zijstraten geldt éénrichtingverkeer voor auto's, maar voor fietsers tweerichtingverkeer. Verkeer uit deze zijstraten behoort voorrang te krijgen van verkeer dat van het Halmaheiraplein komt, maar dat is in de praktijk zelden het geval. Het is levensgevaarlijk om zomaar uit de zijstraten de Bankastraat op te rijden.
 • De weg is 6,9 m breed en dat is te breed voor een 30 km weg. Aan beide zijden is de weg visueel versmald met stippellijnen. Er wordt veel te hard gereden.
 • Het is aantrekkelijk om op het Halmaheiraplein rechtdoor de Bankastraat in te rijden. Er rijdt meer verkeer van het Halmaheiraplein de Bankastraat in dan de Reeweg Oost. Uit metingen is gebleken dat ongeveer 30% van het verkeer in de Bankastraat doorgaand (sluip)verkeer is.
 • Auto's worden nu tussen de bomen aan beide zijden van de straat geparkeerd. De parkeervakken zijn erg ruim voor één auto, maar weer te krap voor twee.

Ontwerpplan

Dit deel bevat de meest rigoureuze maatregelen. Lantaarnpalen blijven op de huidige plek staan.

 • De weg wordt om en om versmald tot een breedte van 4,8 m, waardoor asverspringingen bij de T-kruisingen ontstaan en verkeer wordt gedwongen om af te remmen bij de T-kruisingen.
 • Er komen lange parkeervakken aan de zijde van de straat waar de versmalling wordt gemaakt, waardoor meer parkeerruimte ontstaat. Op de tekening hieronder zijn dit ongeveer 9 parkeerplaatsen, maar daarbij is uitgegaan van 4,5 m per auto. De officiële ontwerpmaat is 6 meter per parkeervak, dus in de praktijk is het minder.
 • Bij de T-kruisingen komen witte cirkels op de weg, die verkeer moeten stimuleren rechts te rijden bij de asverspringingen op de kruispunten en de automobilist onbewust moeten aanmoedigen om in de zijstraten te kijken.
 • Aan de zijde waar wordt versmald komen borders met groen. Deze zorgen voor meer waterberging, zodat het riool bij hoosbuien minder wordt belast. Bijkomend voordeel is dat meer water in de grond zakt en de grondwaterstand wordt verhoogd. De kans op droogstand van de houten funderingen wordt hierdoor verkleind. Bovendien zorgt de bloeiende beplanting voor een fleurige straat.
 • Er komt een schoolzone bij het Halmaheiraplein. De weg wordt hier 8 meter breed om meer ruimte te geven aan fietsers en het passeren van een vuilniswagen mogelijk te maken als de ondergrondse containers worden geleegd.
 • De weg wordt bij het Halmaheiraplein 2 meter smaller dan nu, zodat inrijden moeilijker wordt.

De rode pijlen geven de containerplaatsen aan. Volgens officiële berekeningen blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk. In de praktijk zal er meer ruimte ontstaan doordat in de delen, waar wordt versmald aaneengesloten parkeervakken komen.

Tekeningen

Hieronder staan links naar de originele ontwerptekeningen. Hierop worden nog kleine aanpassingen gedaan n.a.v. reacties, die wij op het ontwerp hebben gekregen.

Schetsontwerp overzicht

Schetsontwerp deel 2

Schetsontwerp deel 3