Het plan

Indeling

De Bankastraat bestaat uit 3 delen met verschillende eigenschappen.

 • Het eerste deel is het stuk tussen Oranjelaan en de kruising met de Adelaarstraat en Riouwstraat.
 • Deel 2 is het stuk van de kruising met de Adelaarstraat en Riouwstraat tot de rotonde bij de Ceramstraat.
 • Deel 3 is het stuk tussen Ceramstraat en Halmaheiraplein.

De overeenkomst tussen deze delen is dat de weg in alle delen breder is dan voor een zelfhandhavende 30-km weg wenselijk is. Drempels zijn uitgesloten omdat deze voor teveel trillingshinder zorgen en daardoor een gevaar vormen voor de woningen. Veel woningen hebben een houten paalfundering. Bij een deel van de woningen was funderingsherstel nodig vanwege paalrot.

Versmallen is de enige effectieve snelheidsremmende maatregel, die leidt tot een zelfhandhavende weg. Dat vormt dan ook het uitgangspunt voor de planvorming.

Deel 1

Huidige situatie

 • De 30 km zone begint halverwege dit deel van de straat. Er is geen inritconstructie aangebracht. Verkeer van de Oranjelaan dient voorrang te verlenen aan verkeer uit de Celebesstraat, maar daar kun je zeker niet op rekenen.
 • Er ligt een zebrapad op de kruising met de Oranjelaan.
 • Op de kruising met de Riouwstraat en Adelaarstraat is een plateau met zebra's en pianobelijning aangebracht.
 • De weg is onlangs opengebroken voor het vervangen van de riolering en reparatie van het warmtenet. Er ligt nu aan de oneven kant bouwbestrating.
 • De weg is te breed voor een 30 km weg en is visueel versmald met stippellijnen.

Ontwerpplan

 • Bij de reconstructie van de Oranjelaan wordt een verkeerspleintje aangelegd. Verkeer van de Oranjelaan heeft voorrang en de verkeerslichten en het zebrapad verdwijnen.
 • Er is een inritconstructie aangelegd bij de kruising met de Oranjelaan, zoals nu al het geval is bij het Halmaheiraplein.
 • De weg wordt versmald tot een breedte van 5,5 meter. De norm voor een tweerichtingweg in een 30 km zone is minimaal 4,8 meter, maar dit deel heeft relatief veel vrachtverkeer en asfalt weghalen is duur. Het eerste deel bij de Oranjelaan blijft even breed zodat vrachtauto's elkaar kunnen passeren.
 • Er komen extra parkeervakken bij het voormalige badhuis.
 • De fietssuggestiestroken vervallen.
 • De zebrapaden bij de kruising met de Riouwstraat en Adelaarstraat blijven bestaan. (op de tekening staan er 3, maar dat worden er 4, net als nu.)
 • Er komen groene borders aan de oneven zijde, die ook voor meer waterberging in de straat zorgen.
 • De 30 km zone begint al bij de Oranjelaan.

Deel 2

Huidige situatie

Er ligt een drempel ter hoogte van De Linde en er staan twee paaltjes in de buurt van de Denpasarstraat. De weg is breder dan wenselijk is voor een 30 km weg. De weg is visueel versmald met stippellijnen. De paaltjes staan op de stippellijnen en remmen het verkeer niet omdat ze te ver uit elkaar staan. Ze bieden te weinig ruimte voor fietsers, die de paaltjes rechts passeren. Fietsers botsen soms tegen de paaltjes omdat ze erdoor worden verrast. Aan beide einden van dit deel is een zebrapad.

Ontwerpplan

 • De weg wordt aan één kant versmald tot 4,8 meter. De optische versmalling en de zebrapaden bij de kruising met de Adelaarstraat en Riouwstraat verdwijnen. Tussen de Riouwstraat en Denpasarstraat is het riool vernieuwd en ligt er nu aan de oneven kant bouwbestrating. Dat willen wij benutten door bij de definitieve bestrating meteen de versmalling aan te leggen. De paaltjes verdwijnen en worden vervangen door een asverspringing. In het andere deel wordt de versmalling aan de andere kant van de straat aangelegd.
 • In het versmalde stuk komen borders. Deze moeten voor meer waterberging zorgen. De beplanting wordt zodanig dat het geen hondenuitlaatplekken worden. Het deel tussen Jakartastraat en de rotonde Ceramstraat blijft ongewijzigd.

Deel 3

Huidige situatie

 • Dit is een stuk tweerichtingweg, waar enkele zijstraten op uitkomen. In die zijstraten geldt éénrichtingverkeer voor auto's, maar voor fietsers tweerichtingverkeer. Verkeer uit deze zijstraten behoort voorrang te krijgen van verkeer dat van het Halmaheiraplein komt, maar dat is in de praktijk zelden het geval. Het is levensgevaarlijk om uit de zijstraten de Bankastraat op te rijden.
 • De weg is te breed voor een 30 km weg. Aan beide zijden is de weg visueel versmald met stippellijnen. Er wordt veel te hard gereden.
 • Het is aantrekkelijk om op het Halmaheiraplein rechtdoor de Bankastraat in te rijden. Er rijdt meer verkeer van het Halmaheiraplein de Bankastraat in dan de Reeweg Oost. Uit metingen is gebleken dat ongeveer 30% van het verkeer in de Bankastraat doorgaand verkeer is.
 • Auto's worden nu tussen de bomen aan beide zijden van de straat geparkeerd. De parkeervakken zijn erg ruim voor één auto, maar weer te krap voor twee.

Ontwerpplan

Dit deel bevat de meest rigoureuze maatregelen en is verreweg het duurste stuk om aan te passen. Dat heeft te maken met een herinrichting aan twee zijden en het verplaatsen van de kolken. Lantaarnpalen blijven op de huidige plek staan.

 • Het voorstel is om éénrichtingverkeer in te stellen tussen het Halmaheiraplein en Ceramstraat. Het dwingt doorgaand verkeer richting binnenstad de gebiedsontsluitingsweg Reeweg Oost te nemen.
 • De weg wordt aan beide zijden versmald tot een breedte van 3,5 m. Een brede éénrichtingweg, waar verkeer geen voorrang hoeft te verlenen, is vragen om nog hogere snelheden van het verkeer.
 • Er komen lange parkeervakken aan beide zijden van de straat, waardoor meer parkeerruimte ontstaat.
 • Aan beide zijden komen borders met groen. Deze zorgen voor meer waterberging, zodat het riool bij hoosbuien minder wordt belast. Bijkomend voordeel is dat meer water in de grond zakt en de grondwaterstand wordt verhoogd. De kans op droogstand van de houten funderingen wordt hierdoor verkleind.
 • Een aandachtspunt is nog het inplannen van ruimte voor de kliko's op ophaaldagen. Die zijn nog niet ingetekend.
 • Er wordt onderzocht of er geen opstoppingen ontstaan bij het uitrijden van de Bankastraat omdat verkeer op de rotonde voorrang heeft.