Wie zijn we?


Time-In is een kleine organisatie die zich al meer dan 10 jaar inzet voor de preventie van probleemgedrag en schooluitval in het Vlaamse onderwijs door middel van het versterken van 'schoolbreed zorgbeleid'. Dit zowel op wetenschappelijk vlak als via praktijkgerichte projecten. We werken hiervoor samen met verschillende scholen in zowel het basis- als secundair gewoon- en buitengewoon onderwijs, alsook schoolinternaten en meer gespecialiseerde zorgvoorzieningen. We leren continue bij uit onze ervaringen en innoveren regelmatig de aanpak. Ook de komende jaren hopen we verder aan deze weg te kunnen timmeren.

Het wat en waarom van Time-In


Elke school komt wel eens vast te zitten met leerlingen die probleemgedrag stellen. Het gaat daarbij om zowel gedragsproblemen zoals opstandig of agressief gedrag als onderliggende emotionele problemen zoals angst- en depressieve gevoelens. Deze problemen hebben een sterke impact op het dagelijks functioneren van de leerling, alsook op wie rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken is bij de situatie, zoals leerkrachten, ouders, klasgenoten, enzovoort. 


Hoe moeten we hier als school mee omgaan? De klassieke combinatie van herhaaldelijk inpraten op de leerling, time-out, gedragscontracten opstellen, straffen en belonen, ... volstaat vaak niet om het tij te keren. Gaandeweg stapelen de incidenten en conflicten zich op en ontstaat er een onveilige en onwerkbare sfeer. Hierdoor wordt het lesgeven bemoeilijkt, dreigt er schooluitval en wordt ook het welbevinden van de leerkracht op de proef gesteld.


Aanvullend op de klassieke time-out aanpak werd daarom Time-In in het leven geroepen. Met Time-In willen we de school, klas- en/of leefgroepwerking vooral in positieve zin versterken, zodat er gaandeweg minder behoefte is aan intensieve en energievretende individuele zorgmaatregelen.


Time-In werd uitgewerkt in de vorm van een wetenschappelijk onderbouwd sociaal en emotioneel zorgbeleid voor het basis- en secundair gewoon- en buitengewoon onderwijs (6 - 18 jaar), passend bij het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren van de school. Klik bij interesse door naar de missie, visie en strategie, alsook het zorgaanbod.


Herken je jouw school of voorziening in bovenstaande omschrijving? Dan is het mogelijk tijd om in te grijpen en het gevoel van brandjes blussen te proberen ombuigen naar een positief verhaal.  Time-In kan de school hierbij professioneel ondersteunen. Klik hier verder naar het vormingsaanbod voor schooljaar 2023-2024.


Is Time-In enkel nuttig voor scholen waar reeds sprake is van veel probleemgedrag? Zeker niet, wel integendeel! Een school waar een positieve en veilige sfeer heerst bevindt zich in de ideale omstandigheden om het zorgbeleid van de school verder te versterken. Dit onder het motto 'beter voorkomen dan genezen'!


"Integratief werken heeft soms de bijklank dat er van alles wat is, waar zaken in het los zand-perspectief naast elkaar worden gezet. Hier wordt cement gebruikt. Een aantal combineerbare theoretische kaders vormen de aanloop tot een bevattelijke, overdraagbare en vooral toepasbare methodiek."

© 2023