Privacyverklaring 2019 - website Stichting Taizé Helvoirt

Update:  10-04-2024
Betreft adres van de stichting.

Website Stichting Taizé Helvoirt - gevestigd Van de Meerstraat 8, 5268 DH Helvoirt - is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in bijgevoegde privacyverklaring.

Contactgegevens: 

Website beheer: 

CPNG (Kees) van den Heuvel is de functionaris Gegevensbescherming van website Stichting Taizé Helvoirt. Hij is te bereiken via taizestichtinghelvoirt@gmail.com.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via taizestichtinghelvoirt@gmail.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Website Stichting Taizé Helvoirt verwerkt alleen persoonsgegevens voor de organisatie van activiteiten van de stichting en voor het verstrekken van informatie van aan de stichting gerelateerde activiteiten. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Website Stichting Taizé Helvoirt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Website Stichting Taizé Helvoirt gebruikt het computerprogramma/-systeem Google Sites New.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Website Stichting Taizé Helvoirt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren bewaartermijnen die gekoppeld zijn aan de duur van het lidmaatschap van c.q. verantwoordelijkheid voor (werk)groep, bestuur, commissie, etc. Gegevens worden gebruikt voor zover deze relevant zijn voor de organisatie van en de berichtgeving over de stichting.

Delen van persoonsgegevens met derden

Website Stichting Taizé Helvoirt verstrekt uitsluitend aan eigen organisatie gegevens en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van stichtingsactiviteiten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Website Stichting Taizé Helvoirt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Taizé Helvoirt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar taizestichtinghelvoirt@gmail.com .

Klacht

Website Stichting Taizé Helvoirt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens; dit kan via melding bij het Bestuursorgaan Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Website Stichting Taizé Helvoirt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met webbeheerder via e-mailadres: taizestichtinghelvoirt@gmail.com.

Samenvattend

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met uw instemming. Gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangereikt. Wij verzamelen informatie (data en foto's) gericht op het gebruik van onze website. Hier gaan wij zorgvuldig mee om. 

Webbeheer Stichting Taizé Helvoirt, 

Helvoirt, 1 januari 2019