Formål og vedtekter

Sist revidert på årsmøtet 3. februar 2014, senere oppdatert med endring av "Statoil" til "Equinor".

Formål

Stasen ble stiftet i 1988 for å samle Equinors pensjonister i Stavangerområdet til sosiale sammenkomster, turer, trim og andre aktiviteter .

Vedtekter

1. Stasen skal være åpen for alle tidligere ansatte i Equinor som har sluttet med en pensjonsordning (pensjonister, førtidspensjonister, AFP pensjonister, uførepensjonister). Medlemmene må selv melde seg inn og betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer.

Etterlatt ektefelle/samlivspartner kan bli medlem av Stasen på samme vilkår som den avdøde ektefelle/samlivspartner.


2. Stasens styre består av åtte medlemmer. Alle velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. Et medlem i styret kan sitte i samme posisjon i fire år, men ikke mer enn seks år totalt. Leder og kasserer velges separat av årsmøtet. Det øvrige styret konstituerer seg selv. Det skal tilstrebes kontinuitet i styret ved at tilnærmet halve styret er på valg hvert år.

Revisor velges for to år om gangen.

Valgkomiteen består av tre personer som velges for tre år om gangen. Det bør normalt velges ett medlem hvert år.


3. Leder og en til fra styret, avhengig av sak, er kontaktpersoner overfor Equinors administrasjon og andre samarbeidspartnere.


4. Ordinært årsmøte avholdes hvert år i februar. Innkalling kunngjøres skriftlig med minst 14 dagers varsel.

Dagsorden for et ordinært årsmøte:

a) Godkjenning av innkalling

b) Valg av møteleder og referent

c) Godkjenning av årsberetning

d) Godkjenning av revidert regnskap

e) Fastsettelse av kontingent

f) Valg av leder

g) Valg av kasserer

h) Valg av styremedlemmer

i) Valg av revisor

j) Valg av valgkomite. Styret innstiller

k) Andre innkomne forslag

5. Forslag til vedtektsendringer, eventuelt andre forslag, må være innlevert til styret innen utgangen av foregående år. Innkomne forslag behandles av styret og sendes ut sammen med innkalling til årsmøte med styrets anbefaling til vedtak.

6. Budsjett for inneværende år legges fram til orientering på første møte etter årsmøtet.

7. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 20 % av medlemmene har forlangt dette skriftlig.

8. Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse klubben. Slikt vedtak må skje på to etter hverandre følgende årsmøter. Vedtak om anvendelse av klubbens midler må da godkjennes av Equinor.

9. Endring av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer på årsmøtet.