Asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke

Asumisen taidot, tieto ja tuki jokaiselle

Asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Lahti on mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn hallinnoimassa Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat - varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki –hankkeessa (2016-2019). Hanke keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön kehittämiseen sekä juurruttamiseen kunnissa. Se on osa valtakunnallista Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE). Hankkeessa kunnissa laaditaan ja jalkautetaan asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategiat/suunnitelmat.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –hankkeessa ennaltaehkäisevän työn viitekehys jakautuu kolmeen tasoon: primääri preventio, kohdennettu preventio ja varhainen interventio. Primääri preventio on luonteeltaan universaali kaikkia kansalaisia koskevaa ja kyse on hyvinvointia suojaavien tekijöiden vahvistamisesta. Asunnottomuutta ehkäistään ja asumisen onnistumista edistetään esimerkiksi sillä, että peruspalvelut toimivat vaikuttavasti ja asuntoja on riittävästi tarjolla. Varhainen interventio tarkoittaa varhaista välittämistä niissä tilanteissa, kun ihminen on kokenut asumisen haasteita ja halutaan ennaltaehkäistä ongelmien kasautuminen. Kohdennettu preventiosta on kyse silloin, kun ihmisellä on jo haasteita elämässään ja hän rakentaa omaa polkuaan eteenpäin tuetusti. (Hankesuunnitelma, 3.)

KOTI KAIKILLA 2025 - Taidot, tieto ja tuki jokaiselle!

Lahden asunnottomuuden ennaltaehkäisyn suunnitelmatyö käynnistyi strategiatyöpajoilla syksyllä 2016. Monialainen työryhmä valitsi suunnitelmatyöskentelyn ydinkysymyksiksi asumisneuvonnan laajentamisen, kestävien rakenteiden aikaansaamisen ennaltaehkäisevälle työlle, palveluviestinnän ja markkinoinnin selkeyttämisen, taloudelliseen velkakierteeseen joutumisen ehkäisemisen ja digitaalisuuden hyödyntämisen asunnottomuustyössä. Lahden suunnitelman visioksi nostettiin Koti kaikilla 2025 – taidot, tieto ja tuki jokaiselle! Lahdessa asunnottomuutta ehkäisevää työtä halutaan tehdä asumisen taitoja vahvistamalla, tietoa lisäämällä ja asumisen tukea kehittämällä. Yhdessä työstetty suunnitelma ei ole vain kirjallinen tuotos. Suunnitelmatyö on itsessään yhteiskehittämisen prosessi, jonka aikana etsitään kokeilemalla, yhdessä ideoimalla ja kehittämällä käytäntöön sopivia toimintamalleja.

Asumisen tuen vahvistaminen palveluissa

Asumisen turvaaminen on oleellinen osa sosiaalialan ammattilaisten työtä. On tärkeää, että hankkeen aikana tehdään myös palvelujen sisäistä kehittämistä. Asunnottomien asumispalveluissa kehitetään kuntouttavaa työotetta, vertaistoimintaa ja osallisuutta edistäviä työmuotoja. Maahanmuuttajapalveluissa kehitetään asumisneuvontaa uusille maahanmuuttajille. Sosiaalisessa kuntoutuksessa työstetään näkyväksi asumisen näkökulmaa ja työmenetelmiä sekä mietitään, millainen on asumisen turvaamisen palvelupolku.

Koordinoitu tekeminen, tekemisen ja osaamisen tuotteistaminen vie eteenpäin

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyä tai ennaltaehkäisevää työtä ylipäätään on merkityksellistä tehdä kaikkialla, missä ihmisiä kohdataan. Tehokkaampi puuttuminen ihmisen ongelmatilanteisiin ja asumisen huomioiminen työskentelyssä ehkäisee asunnottomaksi joutumista. Merkityksellistä on myös miettiä keinoja siihen, miten palveluissa ehkäistään asunnottomuuden uusiutumista ja tuetaan polkuja kohti itsenäistä elämään. Ehkä kaikista merkityksellisintä on ymmärtää, että asunnottomuuden ennaltaehkäisy vaatii katseen kääntämistä sinne, missä ongelmia ei vielä ole. Se tarkoittaa sitä, että työskentelyssä mukana olevat toimijat tekevät työtä, joka ei varsinaisesti ole omaan toimenkuvaan kuuluvaa. Tarvitaan siis aidosti innokkuutta ja rohkeutta tehdä jotakin erilaista ja sellaista, mikä rikkoo perustehtäviä ja organisaatioiden rajoja.

Asioiden eteenpäin vieminen vaatii resursseja ja aktiivisuutta useilta eri tahoilta. Voisi ajatella, että asunnottomuuden ennaltaehkäisy tapahtuu suunnitelmallisesti sillä, että toiminta on selkeästi määritettyä, koordinoitua ja nopeastikin tarpeisiin reagoivaa. Tässä vaiheessa toiveena on, että Lahteen saadaan pysyväksi monialainen asumisen verkosto ja työryhmä, joka vastaa toimenpiteiden suunnittelutyöstä.


Teksti ja kuvat: Sanna Keskikylä, hankekoordinaattori