Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukainen palvelu, johon hakeudutaan työikäisten palvelujen asiakasohjauksen kautta. Sosiaalisessa kuntoutuksessa yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen. Tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulu­tukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on edistää kaikkien yhteiskunnan jäsenten yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä niihin vuorovaikutussuhteisiin, toimintoihin ja rakenteisiin, jotka muodostavat jokapäiväisen elämän perustan; periaatteena on yksilön integroituminen yhteiskuntaan kykyjään ja suoriutumistaan vastaavalla tavalla. Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toimin­noista, vuorovaikutussuhteista ja oman toimintaympäristönsä rooleista.

Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoi­minta sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitel­maa.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä sosiaalinen kuntoutus voi olla yksilötyötä ja ryhmätoimintoja, jotka tukevat itsenäiseen elämiseen ja arjessa pärjäämiseen. Se on lähityötä, ohjausta, neuvontaa, yhdessä tekemistä ja yhdessä pohtimista, myös mm. maahanmuuttajille ja tukiasunnoissa asuville.


Kuva: #Noste


Tavoite voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulu­tukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelua tai tukea ryhmässä toimimiseen.