Maahanmuuttopalvelujen tilannekatsaus

Turvapaikanhakijat

Kansainvälisen suojelun turvapaikkahakemusten määrä on Suomessa vähentynyt huippuvuodesta 2015. Vuonna 2015 turvapaikkahakemuksia oli 32 478, vuonna 2016 5658 ja tänä vuonna lokakuuhun mennessä noin 4000. Ennen vuoden 2015 hakemusruuhkaa turvapaikkahakemuksia oli reilu 3000 vuosittain. Turvapaikkaa koskevia päätöksiä tehtiin vuonna 2015 7466, vuonna 2016 28 216 ja tänä vuonna lokakuuhun mennessä n. 7000. Vuosina 2015- 2017 päätöksistä on ollut myönteisiä 29,3 % ja kielteisiä 43,5 %. Loput hakemukset ovat rauenneet tai jätetty tutkimatta. Turvapaikan hakijoita on tullut eniten Irakista, Syyriasta, Eritreasta ja Afganistanista. Myönteisiä oleskelulupia tulee edelleen vastaanottokeskuksissa oleskeleville sekä oleskeluluvan saaneiden perheenyhdistämisen kautta. Perheenyhdistämispäätöksiä on tehty vuonna 2015 986 ja vuonna 2016 1179. On odotettavissa, että perheenyhdistämishakemukset tulevat lisääntymään, kun oleskeluluvan saaneet hakevat perheenjäseniään Suomeen. Toisaalta ulkomaalaislain muutos 1.7.2016 tiukensi mahdollisuutta perheenyhdistämiseen edellyttämällä turvattua toimeentuloa.
Vuosina 2015- 2017 turvapaikkapäätöksistä on ollut myönteisiä 29,3 % ja kielteisiä 43,5 %. Loput hakemukset ovat rauenneet tai jätetty tutkimatta.

Vastaanottokeskukset Päijät-Hämeessä

Turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevat sijoittuvat aluksi vastaanottokeskuksiin hakemusten käsittelyn ajaksi. Hyvinvointiyhtymän alueella sijaitsee vastaanottokeskus Hennalassa, jossa on paikkoja 350 ja lisäksi TEVA, turvapaikan hakijoiden erityisen ja vaativan tuen yksikkö, jossa on 20 paikkaa. SPR:n vuokrasopimus Hennalan vanhalla kasarmialueella päättyy vuodenvaihteessa. Turvapaikanhakijoille on tarkoitus etsiä Lahdesta tilat, jossa he voisivat asua omissa asunnoissaan laitosmaisen asumisen sijaan. Uusia tiloja etsitään 100–120 turvapaikanhakijalle ja TEVA:lle uutta toimitilaa. Lisäksi Hartolassa ja Pukkilassa sijaitsee alaikäisenä Suomeen ilman huoltajaa tulleiden nuorten ryhmäkodit.

Turvapaikan hakijat siirtyvät pääsääntöisesti itsenäisesti tai vastaanottokeskusten tukemina kuntiin asumaan sen jälkeen, kun ovat saaneet myönteisen oleskeluluvan tai, kun ilman huoltajaa tulleet nuoret tulevat täysi-ikäisiksi. Lahti on hyvän vuokra-asumistilanteensa vuoksi vetovoimainen muuttokaupunki, jonne muutetaan mm Heinolan Valolinnan vastaanottokeskuksesta ja aktiivisesti myös muualta Suomesta. Hyvinvointikuntayhtymän alueella suurin osa maahanmuuttajista asuu Lahdessa.


Lahti on hyvän vuokra-asumistilanteensa vuoksi vetovoimainen muuttokaupunki, jonne muutetaan mm Heinolan Valolinnan vastaanottokeskuksesta ja aktiivisesti myös muualta Suomesta.

Kiintiöpakolaiset

Itsenäisen kuntiin muuton lisäksi kunnat ovat sitoutuneet ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia. Kiintiöpakolaiset siirtyvät kuntiin suoraan kansainvälisiltä pakolaisleireiltä. Hyvinvointikuntayhtymän kunnista Lahti, Orimattila, Hollola, Pukkila ja Hartola ovat tehneet Hämeen ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta.

Lahden kiintiö on 20 henkilöä vuodessa. Lahden sopimuksessa on eri erikseen mainittu, että kiintiön lisäksi kuntaan voi muuttaa henkilöitä itsenäisesti tai perheenyhdistämisen kautta, mutta heitä ei sisällytetä edellä mainittuun kiintiöön. Orimattilan kiintiö on vähintään 20 henkilöä. Kiintiö voi sisältää ELY-keskuksen kuntaan osoittamia kiintiöpakolaisia sekä myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Hollolan kiintiö on 1-3 perhettä, enintään 15 henkilöä vuodessa. Kiintiö voi sisältää ELY-keskuksen kuntaan osoittamia kiintiöpakolaisia sekä myönteisen oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Pukkilalla on ELY:n kanssa sopimus, jonka mukaan kunnan pakolaiskiintiö on kytköksissä Pukkilassa sijaitsevan perheryhmäkodin asukasmäärään. Perheryhmäkodissa on paikka enintään 11 oleskeluluvan saaneelle ilman huoltajaa alaikäisenä Suomeen saapuneelle lapselle tai nuorelle. Hartolan ja ELY:n sopimukseen on kirjattu, että Hartola sitoutuu antamaan kuntapaikan kaikille kunnan alueelle sijoitetuille alaikäisinä Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille, jotka saavat myönteisen oleskeluluvan

Hyvinvointikuntayhtymän kunnista Lahti, Orimattila, Hollola, Pukkila ja Hartola ovat tehneet Hämeen ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta.

Valtio korvaa kotoutumista tukevan toiminnan kuluja

Valtio maksaa hyvinvointiyhtymään kuuluville kunnille valtion varoista laskennallista korvausta pakolaisen ja muun kansainvälistä suojelua saaneen henkilön ja tämän perheenjäsenen kuntaan osoittamisesta, ohjauksesta, neuvonnasta ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä.

Kunnille maksettavien laskennallisten korvauksen lisäksi hyvinvointikuntayhtymälle maksetaan valtion varoista korvausta pakolaistaustaisten asiakkaiden toimeentulotuen myöntämisestä, tulkkauksen järjestämisestä sekä erityiskustannuksista.

Maahanmuuttajien määrän kasvu lisännyt henkilöstöresurssien tarvetta

Maahanmuuttajien määrän kasvamisen vuoksi sosiaalihuollon palveluissa on jouduttu lisäämään henkilöstöresursseja. Vuonna 2016 Lahdessa työikäisten palveluissa palkattiin lisää yksi sosiaalityöntekijä ja kolme sosiaaliohjaajaa. Hyvinvointiyhtymässä on vuonna 2017 palkattu tämän lisäksi kaksi sosiaalityöntekijää ja kaksi sosiaaliohjaajaa. Työntekijöistä 7 työskentelee asiakasohjauksessa ja 4 kotiin vietävissä palveluissa. Asiakasohjauksessa on yhden työntekijän vastuulla 123 asiakasta ja kotiin vietävien palvelujen resurssi on niukka asiakkaiden palvelutarpeen laajuuteen nähden. Maahanmuuttajat tarvitsevat paljon apua erilaisissa arjen toiminnoissa. He täyttävät usein myös sosiaalihuoltolain määritelmän erityistä tukea tarvitsevasta sosiaalihuollon asiakkaasta, jolloin heidän palveluistaan vastaavana omatyöntekijänä tulee toimia sosiaalityöntekijä.
Asiakasohjauksessa on yhden työntekijän vastuulla 123 asiakasta ja kotiin vietävien palvelujen resurssi on niukka asiakkaiden palvelutarpeen laajuuteen nähden.