Päijät-Hämeen TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (jäljempänä TYP) on TE-toimiston, hyvinvointiyhtymän ja Kelan yhteistä toimintaa, jonka avulla edistetään työnhakijan työllistymistä ja/tai parannetaan hänen työllistymisedellytyksiään. TYP- palvelut ovat tarkoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella asuville 17–64 -vuotiaille työnhakijoille. TE-toimisto, sosiaalitoimisto tai Kela arvioi, tarvitseeko työnhakija monialaista yhteispalvelua, kun:

- työnhakija on saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää tai

- alle 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 6 kuukautta tai

- yli 25-vuotiaalla työttömyys on kestänyt vähintään 12 kuukautta.

Lahden TYP:n sijaitsee osoitteessa Saimaankatu 64, 15140 Lahti. Lahden TYP:ssä työskentelee 3 sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, vastaava sosiaalityöntekijä, 3 TE-asiantuntijaa, terveydenhoitaja, palveluneuvoja-vahtimestari sekä kelan kuntoutuksen asiantuntija kerran viikossa. Päijät-Hämeen alueella monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtaa TYP-palvelupäällikkö.

Muissa hyvinvointiyhtymän alueen kunnissa TYP-työtä tehdään työikäisten palvelujen asiakasohjauksessa.


Lahden TYP:ssa monialaista työtä tekevät sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaaja, vastaava sosiaalityöntekijä, TE-asiantuntijat, terveydenhoitaja, palveluneuvoja-vahtimestari sekä Kelan kuntoutuksen asiantuntija.

Asiakasprosessi

Asiakkuus Lahden TYP:ssä alkaa kartoitusjaksolla, jonka aikana selvitetään yhdessä työttömän kanssa ammatillinen osaaminen sekä työllistymiseen vaikuttava sosiaalinen tilanne, terveydentila ja työ- ja toimintakyky. Selvityksen pohjalta arvioidaan palvelutarve ja tehdään yhdessä työttömän kanssa monialainen työllistymissuunnitelma.

Pitempään jatkuneet työttömyyden taustalla saattaa olla elämäntilanteeseen tai terveyteen liittyviä asioita, jotka ovat vaikuttaneet työhön hakeutumiseen tai työn saamiseen. Näihin asioihin haetaan tarpeen mukaan asiakkaan kanssa ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi ja työelämävalmiuksien vahvistamiseksi. Työtaitojen ja osaamisen päivittäminen parantaa myös edellytyksiä työpaikan saamiseksi.

Kuva: Pixabay

Esimerkkejä TYP-asiakkuuden aikana käytettävistä palveluista:

TYP-palvelun etuna on tiivis tiimityö eri organisaatiosta olevien työntekijöiden kesken. Tieto työttömän tilanteesta on kaikilla TYP-työtä tekevillä käytettävissä, jolloin tarvittavien palvelujen ja niiden oikea-aikainen käyttö on sujuvaa. Asiakkaan kanssa tehtävää monialaista työllistymissuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja asiakkaalla on TYPissä nimetyt vastuutyöntekijät, jotka ovat koko asiakkuuden ajan asiakkaan käytettävissä ja seuraavat asiakkaan tilanteen etenemistä. TYP asiakkuus päättyy siinä vaiheessa kun monialaisen tuen tarve päättyy.


Tieto työttömän tilanteesta on kaikilla TYP-työtä tekevillä käytettävissä, jolloin tarvittavien palvelujen ja niiden oikea-aikainen käyttö on sujuvaa.