Opwettense weg veilig!

Missing Link

OPLOSSING VOOR ONTSLUITING NUENEN-WEST

De gemeente heeft besloten om de Opwettenseweg autoluw te maken of te knippen voor doorgaand autoverkeer. Tevens is er een regionaal besluit om van de Opwettenseweg een snelfietsroute te maken. Met het amendementbesluit van 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de aansluiting Wolvendijk / Opwettenseweg naar de A270 open te houden. Dit lijken tegenstrijdig besluiten, die niet tot een aanvaardbare verkeersoplossing zou kunnen leiden voor Nuenen-West en de omgeving.

Maar als actiecomité Opwettenseweg Veilig! zien wij de oplossing. Dit vraagt wel out-of-thebox-denken en politieke wil. Het idee is als volgt (zie tekening): Maak een nieuwe verbindingsweg tussen de Dorpslaan in Nuenen-West en de Opwettenseweg/Wolvendijk net voor de Dommel. Deze weg verloopt over korte afstand door het Dommeldal, net buiten het plangebied van Nuenen-West. In het verleden is het geen bezwaar gebleken om dit deel van het Dommeldal te gebruiken voor gemotoriseerd verkeer. Immers tot recent zat hier de 2e parkeerplaats van de voormalige vestiging van tuincentrum Coppelmans.

Deze weg biedt de mogelijkheid om van de Opwettenseweg een veilige, rustige autoluwe snelfietsroute te maken, maar ook om de aansluiting Wolvendijk / A270 intact te houden en de bereikbaarheid van de Opwettense Watermolen (buiten het plangebied Nuenen-West) te waarborgen.

De Opwettenseweg kan dan geknipt worden voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan de noord- en zuidzijde. Met bovengenoemde nieuwe zuidelijke ontsluitingsweg is het dan waarschijnlijk niet meer noodzakelijk om de busbanen Geldropsedijk-A270 te openen voor gemotoriseerd verkeer.

Een win-win situatie voor vele belanghebbenden.


Tijdens de commissievergadering Ruimte d.d. 1-9-2020 is besloten om van de variant die wij hebben aangedragen ook een quickscan uit te voeren. Deze zal worden meegenomen in de te voeren dialoogsessies.

Verder onderzoek

naar hoe Opwettenseweg veilig kan worden ingericht

Op 16 juni jl. is uitgebreid gesproken over de Opwettenseweg in de commissievergadering van de gemeenteraad. Actiecomité Opwettenseweg veilig! heeft ook ingesproken bij deze vergadering.

Voorlopige uitkomst is dat er verder onderzoek wordt gedaan naar hoe de Opwettenseweg in Nuenen als een veilige en geloofwaardige 30 km/u kan worden ingericht en dat de eerder opgestarte dialoogsessies tussen belanghebbenden en politieke partijen doorgang vinden.

Wij zijn blij dat de boodschap dat we een veilige situatie willen op de Opwettenseweg, duidelijk bij alle politieke partijen is aangekomen! We blijven deelnemen aan de dialoogsessies en zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Wilt u ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook! https://www.facebook.com/opwettensewegveilig/

Interview met de LON