Opwettense weg veilig!

26 oktober 2021

Gemeenteraad verkiezingen


Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

De afgelopen jaren heeft Actiecomité Opwettenseweg Veilig zich ingezet om de riskante situatie op de Opwettenseweg te verbeteren.

En met succes! Het nieuwe bestemmingsplan is in 2021 vastgesteld en daarin is opgenomen dat de Opwettenseweg autoluw wordt. Maar we blijven alert, zeker met de gemeenteraad-verkiezingen in aantocht.

We informeren u graag wat de verschillende politieke partijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over verkeer en mobiliteit en in het bijzonder over wat van toepassing is op de Opwettenseweg.


Partijprogramma's Verkiezingen 2022

8 APRIL 2021

ACtiecomité Opwettenseweg Veilig

Het actiecomité is een initiatief van bezorgde Nuenenaren die strijden voor een veilige Opwettenseweg.

De Opwettenseweg in Nuenen is een zeer onveilige weg door een groeiend aantal auto’s en veel sluipverkeer dat met hoge snelheid door deze straat rijdt, gecombineerd met het vele fietsverkeer.

Door het besluit van de Nuenense gemeenteraad om het oorspronkelijk bestemmingsplan uit 2008 (autoluw & veilige snelfietsroute) naast zich neer te leggen en te kiezen voor een Opwettenseweg die open zou blijven, zou de Opwettenseweg feitelijk een gebiedsontsluitingsweg worden. Dit heeft ons strijdbaar gemaakt, want een toename tot ca. 8.000 motorvoertuigen per etmaal* komt niet ten goede aan alle scholieren, fiets-forenzen en omwonenden, die ook dagelijks gebruik maken van de Opwettenseweg.

Wachten op ongelukken is geen optie!

Wij willen een veilige oplossing voor de Opwettenseweg!

* Bron: Analyse verkeersveiligheid Goudappel Coffeng
26 oktober 2021

Zebrapad

Op 26 oktober is er een tijdelijk zebrapad aangelegd, dit om de veiligheid op dit moment iets te verbeteren.
Hiermee zijn de kinderen en ouders hopelijk iets meer verzekerd van een veilige oversteek.

Het is nu wachten op structurele verbetering en een autoluwe Opwettenseweg zoals toegezegd door de Gemeenteraad van Nuenen!

23 februari 2021

Bestemmingsplan

De gemeente heeft het bestemmingsplan ge-update met het besluit van de raad m.b.t. de ontsluitingsvarianten. Variant X combineert de meest optimale bevindingen m.b.t. de ontsluiting.

Als Actiegroep Opwettenseweg Veilig kunnen wij ons vinden in dit bestemmingsplan omdat deze erin voorziet dat de Opwettenseweg eindelijk veilig gaat worden. Voor ons is het onvoorstelbaar dat de huidige situatie nog langer zal duren. Er bestaat al veel te lang een onveilige gedoogconstructie qua ontsluiting. Het voorgestelde bestemmingsplan is een plan dat voorziet in een autoluwe wijk waar leefbaarheid voorop staat. Maak dat de standaard voor heel Nuenen en gebruik de wegen die daartoe zijn uitgerust voor de ontsluiting.

1 december 2020

Enquête

De laatste commissievergadering ruimte van de gemeente Nuenen laat zien dat de politieke partijen nog steeds erg verdeeld zijn als het gaat om een veilige oplossing voor de Opwettenseweg als onderdeel van de ontsluiting Nuenen West.

Het actiecomité riep vervolgens alle weggebruikers, bezorgde ouders en bewoners op om hun stem te laten horen door het invullen van onze enquête om verdere ongelukken op de gevaarlijkste weg van Nuenen te voorkomen!

De enquete is in totaal ruim 200 keer ingevuld. Uit de enquete blijkt dat 62% van de weggebruikers zich momenteel onveilig tot zeer onveilig voelt op de Opwettenseweg.


Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u ons helpen? Neem dan gerust contact met ons op via: opwettensewegveilig@gmail.com

Hartelijke dank!

29 november 2020

Ontwerpen besproken in commissie Ruimte

Gelet op de veiligheid voor fietsers en bewoners en de leefbaarheid heeft Opwettenseweg Veilig! een voorkeur voor voorstel A of BP!

Ons voorstel (D2) blijkt helaas niet haalbaar. Kijkend naar de beschikbare alternatieven, willen wij ons uitspreken voor variant A of BP.

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende oplossingsvarianten voor de verkeersontsluiting van Nuenen-West.
Bron: https://www.nuenen.nl/dialoog-verkeersontsluiting-nuenen-west

  • De verdeling van verkeersdruk over verschillende wijken in Nuenen is in de varianten B, C en D1 niet reëel: In deze varianten zou het aantal verkeersbewegingen vragen om een Opwettenseweg die is ingericht als gebiedsontsluitingsweg en dat is niet mogelijk.

  • Toepassing van dynamische verkeersmanagement waarbij spitsafsluiting of buffering wordt toegepast, leidt niet tot alternatieve logische routes, tenzij voor variant D1 wordt gekozen. Spitsafsluiting in combinatie met variant B zal buiten de spits voor onveilige situaties zorgen. Voor juridisch/ planologische haalbaarheid moet ook de werking aangetoond worden. Bron: RV Ontsluiting NW -Bijlage 6 ‘out of the box’ dynamische afsluiting/ verkeersmanagement

  • In de wet geluidshinder is bepaald dat voor woningen de hoogst toelaatbare geluidsbelasting 48 dB bedraagt, met een marge van 5 dB onder bepaalde voorwaarden. Geluidsoverlast voor de Opwettenseweg (gevelbelasting), is in de varianten B, C en D1 te hoog (58-62 dB). Geluidsoverlast valt voor wijken in Nuenen-Zuid voor alle varianten tussen 42 en 49 dB.

  • Alleen varianten BP en A lijken juridisch haalbaar te zijn (zowel privaat rechtelijk als publiekrechtelijk).

  • In varianten BP en A wordt de Opwettenseweg autoluw. In 2008 is al besloten dat de Opwettenseweg autoluw zal worden. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, omdat de verkeersintensiteit zal afnemen.

  • In variant A ontstaat er op Wettenseind een verkeersintensiteit van 3.300 motorvoertuigen per etmaal. Het is een intensiteit die op deze straat binnen de richtlijnen blijft, maar dat is niet ideaal in combinatie met fietsers die naar de sportvelden rijden. In alle andere voorstellen, dus ook in voorstel BP is de intensiteit op Wettenseind lager.

  • In variant A is er op de Opwettenseweg geen stroom van kruisend autoverkeer bij de Laan door de Panakkers. Daarmee neemt de veiligheid voor fietsers verder toe.


Verder onderzoek

naar hoe Opwettenseweg veilig kan worden ingericht

Op 16 juni jl. is uitgebreid gesproken over de Opwettenseweg in de commissievergadering van de gemeenteraad. Actiecomité Opwettenseweg veilig! heeft ook ingesproken bij deze vergadering.

Voorlopige uitkomst is dat er verder onderzoek wordt gedaan naar hoe de Opwettenseweg in Nuenen als een veilige en geloofwaardige 30 km/u kan worden ingericht en dat de eerder opgestarte dialoogsessies tussen belanghebbenden en politieke partijen doorgang vinden.

Wij zijn blij dat de boodschap dat we een veilige situatie willen op de Opwettenseweg, duidelijk bij alle politieke partijen is aangekomen! We blijven deelnemen aan de dialoogsessies en zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Wilt u ook op de hoogte blijven? Volg ons op Facebook! https://www.facebook.com/opwettensewegveilig/

Interview met de LON