Reglemente

13 § femte stycket i reglementet har ny lydelse.

Ledamot av allmänningsstyrelsen ska vara delägare och får inte vara underårig eller ha förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, Ledamot ska vara svensk medborgare om inte länsstyrelsen för ett särskilt fall medger något annat. Om juridisk person är delägare får anställd hos denne vara ledamot. Minst hälften av ledamöterna ska vara folkbokförda i norra Venjan.