Bidrag mm

BIDRAG MM

Näringsbidrag utgår till delägarna för

-markberedning, 75 procent

-plantor, 75 procent (återplantering efter avverkning för 1-åriga obehandlade plantor eller motsvarande belopp, dock högst 1,80 för tall och 1,85 för gran)

-djur och jordbruksbidrag

Till ägare av fastigheter på vilka fast boende finns för installering av fiber, 5 000 kr.

Stipendier till studerande ungdomar som är folkbokförda i norra Venjan.

Till föreningar som har sitt säte i norra Venjan.

Den som vill ansöka om näringsbidrag, djur- och jordbruksbidrag samt bidrag för fiber kopierar fakturan, anger person-/organisationsnummer, bankkontonummer och inger kopian, snarast efter betalning, dock senast sista februari året efter fakturadatum, till Norra Venjans Besparingsskog, Spjutvägen 8, 792 93 Venjan.

Besparingsskogen driftar och underhåller skogsbilvägnätet. 

Besparingsskogen har betesputs, jordfräs samt planteringsrör och korgar för uthyrning.

Besparingsskogen har en husbehovssåg i Stutt och ett hyvleri i Västbygge. Timpriset för sågning är 450 kr. Sågare är Markus Mattsson, 073-8071355.