Historik

HISTORIK

Förr i tiden brukade man skogen gemensamt. Genom storskiftet i Dalarna, 1804-1894, skiftades skogen på de enskilda gårdarna. Då man fick äganderätten till skogen kom många av olika skäl att sälja sin skog till bolagen. För att minska denna utförsäljning beslöt Kungl. Maj:t på 1850-talet att all skogsmark i vissa socknar inte skulle skiftas utan läggas i en gemensamt förvaltad skog, kallad besparingsskog. Besparingsskogarna har haft stor betydelse på den tiden när fattigdom präglade livet för en stor del av dalfolket. Åtskilliga bidrag har betalats ut som gynnat både delägare och ortsbor. Besparingsskogarna förfogar tillsammans över 12 procent av all produktiv skogsareal inom landskapet.

Besparingsskogarna Venjans socken har bildats i annan ordning än de övriga besparingsskogarna i Dalarna. I fråga om Venjans socken föreskrevs inte vid storskiftet, som påbörjades 1852 och avslutades 1862, att någon del av socknens skogsmark skulle avsättas till en besparingsskog. På grund av detta verkställdes bydelning av all skogsmark för socknen. Kungl. Maj:t förklarade 1894 att en tredjedel av skifteslagens (byarnas) skogsmarker skulle avsättas till besparingsskogar. Återstående två tredjedelar skulle fritt få förfogas av jordägarna inom skifteslaget. Förrättningar för utbrytning av de särskilda besparingsskogarna avslutades för Knås, Nybodarnas, Stutts, Tibergets och Västbygge 1901, Ogsjöängarnas 1904 samt Gävunda 1901 och Finngruvans 1903. Förutom dessa nämnda åtta besparingsskogar, som bildades till följd av 1894 års beslut finns ytterligare tre besparingsskogar, Johannisholms, Kättbo och Landbobyns som bildades redan i samband med storskiftet. I norra Venjan bildades således sex besparingsskogar och i södra Venjan fem. I den minsta av socknarna som har besparingsskogar bildades sålunda elva stycken medan de andra socknarna har en enda besparingsskog.

År 1994 föddes tanken om att slå ihop besparingsskogarna till en. Denna process innehöll både skatterättsliga och fastighetsrättsliga problem som måste lösas innan en sammanslagning kunde verkställas. Med tålamod, envishet och gott bistånd från länsstyrelsen, lantmäteriet och skatteverket samt allmänningsstyrelsernas ledamöter kunde målet med en besparingsskog nås. Även bysamfälligheterna, vars mark införlivades i besparingsskogen, avvecklades. Första jordägarstämman för Norra Venjans Besparingsskog kunde hållas den 17 februari 2006. Syftet med sammanslagningen var att den skulle leda till positiva effekter som i sin tur leder till bättre förutsättningar att förvalta skogen och på olika sätt utveckla bygden.