“ยกระดับสินค้าภูมิภาค สู่เทรนด์ตลาดโลกอนาคต : 

BCG อัตลักษณ์ และนวัตกรรม”

"Enhancing Regional Products for Future Global Market Trends: 

BCG Identity and Innovation"

"กระทรวงพาณิชย์ มีแผนส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) โดยมีเป้าหมายผลักดันสินค้า Local+ หรือ สินค้าชุมชนเพิ่มรักษ์ จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Segmentation Market) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนไป"

                                                 1.กลุ่มสินค้า BCG (รักษาทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจสุขภาพ) 

                                           2.กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ (คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นและรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม) 

                                           3.กลุ่มสินค้านวัตกรรม (สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชนด้วยนวัตกรรม)   


                                                                                                                                                                                บทความสัมภาษณ์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

"Ministry of Commerce aims to promote and support the strengthening of the local economy by reinforcing local products in three group (Local+)  which are outstanding and desirable in the mega trend."

                             1.BCG product group: (preserving natural resources, conserving environmental , caring Health)

                        2.Identity product group: (maintaining local wisdom and preserving cultural values)

                             3.Innovative product group: (supporting the competitiveness of community products with innovation)

                                                                                                                                                            Mr. Keerati Rushchano

                                                                                                                                                                                                          Permanent Secretary, Ministry of Commerce

“โดดเด่นและหลากหลายอย่างมีคุณภาพ”

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีสินค้าโดดเด่นหลากหลาย ผู้ประกอบการมีศักยภาพสูง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ได้ดำเนินการคัดสรร รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสินค้า Local+ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอและผลักดันด้านการตลาด 

โดยจะเดินหน้าสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้สโลแกน 4 ส  

“สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมสินค้า BCG สร้างสรรค์สินค้านวัตกรรม สงวนไว้ซึ่งสินค้าอัตลักษณ์”

                                                                                                                                          นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

"OUTSTANDING  & GLORIOUS WITH QUALITY"

Chiang Mai Province is plentiful of outstanding products and most entrepreneurs have high potentiality.

Office of Commercial Affairs, Chiang Mai, has selected, collected, and created database of Chiang Mai Local+ products. With the aim to present and drive marketing support, the supporting and promoting plan is set under the SPEC slogan.

                                                                                                                                 Mrs. Nainapas Songkhanukij

                                                                                                                                          Director of Office of Provincial Commercial Affairs, Chiang Mai

วิธีการใช้งาน Metaverse

How to use Metaverse

รับชมแบบ Metaverse 

Watch as Metaverse

กลุ่มสินค้า Chiang Mai Local+

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

Product Overview


ความงามและสุขภาพ

Beauty and Health

เซรามิค

Ceramic

สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย

Textiles and Clothing

อาหารและเครื่องดื่ม

Food and Beverage

ของใช้และของตกแต่ง

Utensils and Decorations

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ชั้น 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053 112 66Email : cm_ops@moc.go.th หรือ mocbmp.cm@gmail.com

Facebook : https://web.facebook.com/oca.chiangmai    

Websitehttps://chiangmai.moc.go.th