Regulamin

Regulamin współpracy, odbioru, dostawy, zakupu/sprzedaży - transakcji na odległość w serwie www.inezia.pl, spełnia wiele wymogów formalnych.

 1. Bez względu na to czy jesteś ODBIORCĄ czy DOSTAWCĄ, osobą PRAWNĄ czy osobą FIZYCZNĄ – regulamin jest umową, na podstawie której realizowana jest strategia współpracy, założony do zrealizowania cel, procedura DOSTAWY/ODBIORU, transakcji kupna/sprzedaży.
 2. Regulamin jako mapa drogowa działania w Grupie, jego rolą jest precyzyjne określenie praw i obowiązków dla obu stron realizujących ten sam cel - przeprowadzenie transakcji. Dopasowany do profilu i charakteru działalności PHU INEZIA KRZYSZTOF KLEE spełnia rolę mapy drogowej po której poruszają się DOSTAWCA i ODBIORCA oraz wszyscy uczestnicy gry rynkowej realizowanej przez Grupę. Zboczenie z drogi widocznej na tak zaprojektowanej mapie drogowej, powoduje złamanie regulaminu.
 3. Regulamin dla serwisu www.inezia.pl, jest wolny od klauzul niedozwolonych, jest przygotowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i po zapoznaniu się ze szczegółami pozwala stronom skutecznie chronić interesu wszystkich podmiotów uczestniczących w transakcji.
 4. „Najpóźniej" w chwili wyrażenia przez stronę woli związania się umową na odległość, strony mają obowiązek poinformować się w sposób jasny i zrozumiały (przeczytać, ustalić, zatwierdzić regulamin wypełnionym formularzem rejestracyjnym) o zawartości "OWSD" (OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ODBIORU I DOSTAWY)

Ogólne warunki sprzedaży, odbioru, dostawy

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy określają zasady zawierania umów sprzedaży i umów dostawy towarów oferowanych przez PHU Inezia Krzysztof Klee.
 2. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, zwane dalej "OWSD", stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i umów dostawy zawieranych przez PHU Inezia z innymi przedsiębiorcami, przy czym w sytuacji kiedy strony swoje prawa i obowiązki uzgodniły w formie odrębnej, pisemnej umowy w pierwszej kolejności znajdują zastosowanie postanowienia takiej odrębnej pisemnej czy uzgodnionej umowy, a postanowienia niniejszych warunków mają zastosowanie jedynie w zakresie nieuregulowanym w odrębnej pisemnej umowie.
 3. Ogólne warunki sprzedaży lub dostawy są podane do wiadomości ODBIORCY, zwanego dalej Kupującym, najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej www.inezia.pl i każdy Kupujący winien zapoznać się z tymi warunkami. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z PHU Inezia przyjęcie przez Kupującego ogólnych warunków sprzedaży lub dostawy przy jednym zamówieniu przyjmuje się ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży lub dostawy.
 4. Phu Inezia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do "OWSD" .
 5. Wszelkie zmiany wprowadzone do "OWSD" zostaną uznane za potwierdzone, jeżeli Kupujący nie doręczy pisemnego zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania "OWSD" lub umieszczenia ich na stronie internetowej serwisu PHU Inezia www.inezia.pl
 6. Wszelkie odstępstwa od warunków zawartych w "OWSD" będą pod rygorem nieważności wiążące jedynie w przypadku, gdy zostały pisemnie uzgodnione przez obie strony, ze wskazaniem postanowień "OWSD", których nie stosuje się w danej umowie.
 7. Wszelkie pokwitowania lub innego rodzaju oświadczenia i dokumenty Kupującego, w tym ogólne warunki umów Kupującego, nie będą zmieniać warunków niniejszej Umowy, "OWSD" lub wszelkich specyfikacji technicznych, lub innych dokumentów wydanych przez PHU Inezia.

§ 2. Ceny

1. Ceny określone w cennikach (wysyłanych pocztą, e-mailem, widoczne w portalu b2b www.inezia.pl

lub dostarczanych w inny sposób) są wiążące do czasu wydania nowego cennika lub gdy strony ustalą inaczej dla przeprowadzenia konkretnej transakcji kupna, dostawy.

2. Ceny w publikowanych cennikach upublicznionych w serwisie b2b inezia.pl są przykładowe, wyrażone w złotówkach i nie stanowią podstawy dla przeprowadzenia ostatecznej, wiążącej obie strony transakcji. Obowiązują ceny potwierdzone - przekazane przez Sprzedającego Kupującemu i zaakceptowane przez Kupującego przekazane Sprzedającemu.

3. Zamówienia dotyczące artykułów, których cena wyrażona jest w Euro fakturowane są w PLN w

oparciu o ceny EURO z daty wprowadzenia zamówienia do systemu informatycznego PHU Inezia

oraz przeliczane na PLN wg dziennego kursu średniego publikowanego przez NBP – tabela A z

dnia poprzedzającego wystawienie faktury VAT PL.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej

(przy czym pojęcie to obejmuje również zamówienia tel., sms, mail, formularz b2b) lub w formie ustnej.

2. Umowa zostaje zawarta w dniu potwierdzenia przez PHU Inezia przyjęcia zamówienia do realizacji

a w przypadkach, gdy PHU Inezia nie potwierdza odrębnie na piśmie przyjęcia zamówienia,

umowa zostaje zawarta w dniu wysłania towaru do Kupującego lub jego bezpośredniego odbioru w

siedzibie PHU Inezia.

3. W przypadku artykułów sprowadzanych na indywidualne zamówienia handlowe Kupującego, umowa

jest wiążąca tylko i wyłącznie w momencie jego pisemnego potwierdzenia przez PHU Inezia.

PHU Inezia poda Kupującemu szacunkowy czas realizacji zamówienia, cenę. W przypadku, gdy termin

realizacji będzie się wydłużał PHU Inezia może anulować zamówienie na wniosek Kupującego, może też zmienić warunki cenowe zamówienia. W

przypadku gdyby realizacja zamówienia indywidualnego okazała się niemożliwa, umowa ulega

rozwiązaniu, o czym PHU Inezia powiadomi na piśmie (tel., sms, mail) Kupującego.

§ 4 Dostawa towaru

1. W przypadku dostawy towaru do Kupującego dostawę uważa się za wykonaną z chwilą

dostarczenia towaru do oznaczonego miejsca przeznaczenia.

2. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego z momentem odbioru towaru z

magazynu PHU Inezia.

3. Klient zobowiązany jest do odbioru towaru oraz jego załadunku/wyładunku natychmiast po jego

dostarczeniu.

4. PHU Inezia pokrywa koszty transportu towaru do Klienta w tzw. dostawie ekonomicznego zakupu, za wyjątkiem dostawy mniejszej niż op. zbiorcze lub gdy strony ustaliły inaczej, np. powyższymi kosztami zostanie obciążony Kupujący poprzez dodanie do faktury VAT ww. opłaty. Spowoduje to odpowiednie zwiększenie ustalonej wcześniej, np. kwoty pobrania.

§ 5 Warunki płatności, terminy, zasady rozliczeń

1. Pierwsze 3 transakcje przedpłata realizowana na wskazane konto. Dla Kupujacych bedących w stałej współpracy - termin do 30 dni widniejący na F/Vat liczony jest od terminu wystawienia dokumentu sprzedaży, chyba, że odrębna obowiązująca umowa między stronami stanowi inaczej.

2. W przypadku opóźnienia w płatności faktury, PHU Inezia ma prawo do naliczania odsetek za

opóźnienie w wysokości aktualnej stopy odsetek ustawowych, podwyższenia ceny zakupu w kolejnych transakcjach bez obowiązku informowania o podwyżce. W przypadku opóźnienia w płatności faktury przekraczającego 30 dni, z dniem doręczenia Kupującemu pisemnego (przy

czym pojęcie to obejmuje również tel. sms, mail,) wezwania do zapłaty od PHU Inezia wymagalne

stają się wszystkie istniejące zobowiązania Kupującego wobec PHU Inezia, chociażby termin ich

wymagalności jeszcze nie nastąpił. Ponadto, z dniem doręczenia Kupującemu opisanego w

poprzednim zdaniu wezwania do zapłaty, zobowiązania PHU Inezia wobec Kupującego

wynikające z przyjętych, ale jeszcze nie zrealizowanych zamówień uzależnione są od dokonania

przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia.

3. Za datę dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy PHU Inezia

lub datę wpłaty gotówki w siedzibie PHU Inezia.

§ 6 Rękojmia i gwarancja - warunki reklamacji

1. Regulamin ten dotyczy jedynie odpowiedzialności z tytułu rękojmi (oraz gwarancji, jeśli gwarancja

jakości została udzielona przez DOSTAWCĘ) za wady fizyczne sprzedanego towaru w ramach umowy sprzedaży lub

umowy dostawy zawartej pomiędzy DOSTAWCĄ a Kupującym

2. PHU Inezia ponosi odpowiedzialność względem nabywcy za wady fizyczne towaru, wyłącznie jeśli

towar ma wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na jego przeznaczenie, przez

co należy rozumieć następujące uszkodzenia:

 • wady wynikające ze złego składowania, jak również w sytuacji, gdy towar został wydany

kupującemu w stanie niezupełnym, o ile wady te nie były kupującemu znane w chwili dokonywania

zakupu towaru i o ile zostały one zgłoszone przed momentem odbioru.

3. Wszelkie reklamacje towaru zakupionego w PHU Inezia mogą być składane wyłącznie w postaci

wypełnionego formularza dostarczonego przez PHU Inezia na stronie serwisu, który jest ponadto dostępny w siedzibie

PHU Inezia. Formularz należy wypełnić i dostarczyć, wysłać poprzez kliknięcie - Wyślij. W przypadku firm kurierskich należy zażądać spisania protokołu potwierdzić stosownym podpisem kierowcy, przywożącemu dostawę). Nieczytelne bądź niekompletnie lub

błędnie wypełnione formularze reklamacyjne oraz protokołu nie będą rozpatrywane i nie wywołują one żadnych

skutków prawnych.

4. Wady Kupujący obowiązany jest zgłosić przed dostawą, przed przyjęciem towaru

jednak nie później niż w dniu realizacji transakcji, dostawy

5. PHU Inezia może przyjąć reklamację towaru już odebranego, jednakże w takich przypadkach

PHU Inezia zastrzega sobie prawo wystąpienia do Kupującego o dołączenie do złożonej reklamacji

opinii np. rzeczoznawcy. Do reklamacji towaru po dokonaniu odbioru stosuje się odpowiednio

postanowienia niniejszego paragrafu. Koszty związane ze zwrotem towaru ponoszone są przez PHU Inezia i Klienta na zasadach określonych w ust. 6.

6. Koszty postępowania reklamacyjnego, obejmujące wyłącznie koszty transportu reklamowanego

towaru, koszty jego odesłania i ponownego przyjęcia oraz koszty ewentualnych ekspertyz (koszt

ekspertyzy nie może przekroczyć limitu 500.00 zł, chyba że PHU Inezia wyrazi uprzednio na piśmie zgodę

na przeprowadzenie droższej ekspertyzy), za którą ponoszą:

a) w przypadku uznania reklamacji za zasadną – PHU Inezia.

b) w przypadku nie uznania reklamacji (bezzasadna lub spóźniona reklamacja) – Kupujący.

7. PHU Inezia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Klienta w związku z transportem, z wadami

towaru i w związku z wszczęciem procedury reklamacyjnej zakupionego towaru.

8. W przypadku nieuznania reklamacji, Klient jest zobowiązany odebrać towar z magazynu PHU Inezia

na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o nieuznaniu reklamacji. Po

upływie 14 dni PHU Inezia ma prawo, według własnego wyboru:

a) naliczać opłatę magazynową w wysokości 1 % wartości towaru za każdy dzień przechowywania

towaru w magazynie,

b) przesładź towar przesyłką kurierską na adres Klienta, na koszt i ryzyko Klienta, na co Klient

niniejszym wyraża zgodę,

c) dokonać zniszczenia towaru potwierdzonego wewnętrznym protokołem.

9. Każde zgłoszenie otrzyma numer w standardzie reklamacja/numer/data (np. R/0001/01.01.2019).

10. Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona każdy zwracany towar musi być opisany (przyklejona

kartka do towaru): nazwa towaru, kod, nazwa Klienta, data złożenia reklamacji oraz posiadać

etykietę wysyłkową PHU Inezia Opisu dokonuje Klient (Nabywca). Wraz ze zwrotem musi zostać

dostarczona także kopia paragonu/faktury/dokumentu WZ zakupionego towaru.

11. W przypadku przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jak i w przypadku odmowy rozpatrzenia reklamacji

z powodów formalnych, Kupujący zostanie o tym powiadomiony pisemnie, (przy czym pojęcie to

obejmuje również tel. sms, mail) w ciągu 3 dni od daty złożenia reklamacji. Kupujący poinformowany

zostanie również o numerze swojego zgłoszenia.

12. Dział Handlowy PHU Inezia w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest

do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uznania złożonej reklamacji zostanie w tym okresie

wystawiony odpowiedni dokument księgowy, w przypadku odrzucenia reklamacji

Dział Handlowy PHU Inezia przekaże poinformuje na piśmie, (przy czym pojęcie to obejmuje również mail) o powodach nieuznania reklamacji. PHU Inezia zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu na rozpatrzenie reklamacji, jeśli z przyczyn od niego niezależnych zachowanie terminu 14-dniowego

nie jest możliwe, w szczególności w przypadku powstania konieczności skorzystania z opinii

niezależnego rzeczoznawcy, bądź otrzymania informacji od DOSTAWCY. W takich przypadkach Kupujący

zostanie o tym poinformowany drogą pisemną.

13. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego za zasadne, PHU Inezia zgodnie z żądaniem Kupującego

zawartym w zgłoszeniu reklamacyjnym:

a) wystawi fakturę korygującą na zwrot towaru,

b) lub dokona obniżenia jego ceny poprzez wystawienie faktury korygującej in minus.

§ 7 Uszkodzenia towaru powstałe w transporcie. Braki ilościowe

1. Uszkodzenia towaru takie jak rozerwanie op. zbiorczego, powstałe w trakcie transportu

towaru do Kupującego, jak również braki ilościowe towaru nie są objęte rękojmią za wady fizyczne rzeczy

ani gwarancją i należy je zgłosić w następujący sposób:

a) Uszkodzenia powstałe w transporcie:

 • w przypadku jednorazowej dostawy nie przekraczającej ilości 1 sztuki (za wyjątkiem

zakupów paletowych tego samego artykułu) – najpóźniej w chwili odbioru

dostawy, nanosząc odpowiednie adnotacje na liście przewozowym lub dołączonym do

niego protokole oraz przesyłając wypełnione dokumenty do Biura Obsługi Klienta PHU Inezia w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od otrzymania dostawy

w przypadku jednorazowej dostawy przekraczającej ilość 1 sztuka oraz zakupów

paletowych – zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego

następującego po dniu dostawy, poprzez naniesienie odpowiednich adnotacji na

formularzu reklamacyjnym PHU Inezia oraz przesłanie dokumentu dostawy do Biura Obsługi

Klienta PHU Inezia

b) Braki ilościowe, które nie są wynikiem uszkodzenia w transporcie, powinny zostać zgłoszone na

formularzu reklamacyjnym dostarczonym przez PHU Inezia nie później niż:

- w przypadku jednorazowej dostawy nie przekraczającej ilości 1 sztuki (za wyjątkiem

zakupów paletowych tego samego artykułu) – najpóźniej w chwili odbioru

dostawy, nanosząc odpowiednie adnotacje na liście przewozowym lub dołączonym do

niego protokole,

- w przypadku jednorazowej dostawy przekraczającej ilość 1 sztuki oraz zakupów

paletowych – zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego

następującego po dniu dostawy, nanosząc odpowiednie adnotacje na formularzu

reklamacyjnym dostarczonym przez PHU Inezia.

2. W przypadku reklamacji towaru wynikłej z uszkodzenia towaru, PHU Inezia wymaga umieszczenia na

liście przewozowym, bądź protokole przewoźnika dołączonym do listu przewozowego, informacji o

wszystkich ewentualnych uszkodzeniach opakowania, np. zgnieceń bądź

rozerwań w profilu zabezpieczającym towar. Brak informacji o stanie

opakowania może stanowić powód do odrzucenia reklamacji przez PHU Inezia.

3. Przewoźnik działający w imieniu PHU Inezia ma prawo odmówić przyjęcia do przewozu zwracanego towaru jeśli stan i jakość opakowania nie zabezpieczają go w odpowiedni sposób do transportu zwrotnego –

opakowanie jest naruszone, otwarte, krawędzie nie są zabezpieczone, oklejone a

struktura zabezpieczająca jest luźna. W takich przypadkach przewoźnik ma obowiązek nanieść

uwagi w liście przewozowym, uzasadniając tym samym odmowę przyjęcia towaru do transportu zwrotnego.

§ 8 Zwrot towaru – koszty

1. Przyjęcie przez PHU Inezia zwrotu towaru może nastąpić w następujących przypadkach:

a) uznana reklamacja

b) nieuznana reklamacja – w przypadku, gdy Dział Handlowy PHU Inezia wyrazi na to pisemną

zgodę,

c) rezygnacja z towaru z powodów leżących po stronie Kupującego na którą Dział Handlowy PHU Inezia

wyrazi pisemną zgodę.

2. W przypadku zwrotu towaru będącego przedmiotem nieuznanej reklamacji, bądź zwrotu towaru z

powodów leżących po stronie Kupującego, a na który to zwrot Dział Handlowy wyrazi zgodę, Kupujący

zostanie obciążony następującymi kosztami:

– 50,00 PLN + VAT liczone za każdą przesyłkę osobno.

3. W przypadku zwrotu towaru z powodów ujętych w ust. 1 lit c) Kupujący jest zobowiązany do

wypełnienia Formularza zwrotu (dostępny na stronie serwisu www.inezia.pl) oraz przesłania go do Działu

Handlowego PHU Inezia (mailowo, faxem, drogą pocztową) lub osobiście. PHU Inezia w ciągu 5 dni

roboczych udzieli odpowiedzi w formie pisemnej ws. możliwości zwrotu towaru.

4. Kosztami, o których mowa w ust. 2, Kupujący zostanie obciążony poprzez wystawienie faktury VAT.

§ 9 Zwrot opakowań (palety)

Palety do przewozu towaru podlegają zwrotowi. Kupujący, któremu

dostarczono taką paletę zwrotną jest zobowiązany do przygotowania palety do odbioru w ciągu załadowania jej na środek transportu wskazany przez PHU Inezia.

W przypadku nieudostępnienia palety zwrotnej do odbioru we wskazanym terminie i nie poinformowania o tym

fakcie PHU Inezia, PHU Inezia ma prawo do obciążenia Klienta fakturą VAT na kwotę:

a) w przypadku palety nowej – 100,00 PLN + VAT,

b) w przypadku palety używanej do przewozu – 80,00 PLN + VAT.

§ 10 Siła wyższa

Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu wynikające z

zaistnienia czynnika siły wyższej. W niniejszym przypadku warunki dostawy zostaną zmienione jeśli

okaże się to konieczne z powodu skutków siły wyższej i obie strony uzgodnią nowe warunki. Pojęcie siły

wyższej obejmuje wydarzenia o charakterze naturalnym, lub działania dokonane przez rządy sprawujące

władzę lub działania dokonane przez inne osoby, których nie da się przewidzieć lub których nie da się w

żadnym stopniu kontrolować, przesunąć w czasie takie jak huragany, powodzie, pożary, prawa, przepisy, akty, wojny,

zamieszki, akty sabotażu, akty terrorystyczne, inwazje, restrykcje sanitarne, embarga.. Strona nie będąca

w stanie wykonać swoich zobowiązań umownych wskutek powstania okoliczności siły wyższej, powinna

pisemnie powiadomić drugą stronę o niemożności dotrzymania warunków "OWSD".

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych "OWSD" mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygnie Sąd Powszechny właściwy

ze względu na siedzibę PHU Inezia.

3. Przeniesienie wierzytelności z umowy sprzedaży lub umowy dostawy wymaga dla swej ważności

wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez PHU Inezia.


Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 i jest integralną częścią każdej przeprowadzonej transakcji.

Regulamin obowiązuje strony do czasu, z chwilą potwierdzenia DOSTAWY oraz ważny jest dla kolejnych transakcji, dostaw...