Kristiansand

En smart by tar utgangspunkt i innbyggernes behov og tar i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve og arbeide.

Engasjerer innbyggere i "folkeforskning"

Kristiansand kommune deltar i forskningsprosjektet NordicPATH, ledet av NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Formålet er å skape smarte og bærekraftige byer med fokus på menneskene som bor i dem.

– Konkret betyr det at vi vil finne nye måter for innbyggerne i Kristiansand, Göteborg og Aalborg å delta i måling av luftkvalitet og urbane planleggingsaktiviteter. NordicPATH-prosjektet har partnere fra både Norge, Sverige, Danmark og Finland, forklarer Solvor B. Stølevik, rådgiver i forskning og innovasjon i Kristiansand kommune.

Ca 30 husstander har hengt opp måleinstrumenter på boligen sin som rapporterer inn luftkvaliteten utendørs. Snart får også 11 innbyggere mobile målere som de skal feste på sykkelen sin slik at de kan måle luftkvaliteten der de sykler.

Målet med prosjektet er til syvende og sist bedre luftkvalitet gjennom å engasjere byens innbyggere.

Mer informasjon om prosjektet her

Innfører vannmålere for alle eiendommer i Kristiansand

I samarbeid med Agder Energi Nett har Arendal kommune og Kristiansand kommune satt i gang et piloteringsprosjekt ett av målene er å se om eksisterende infrastruktur for smarte strømmålere kan brukes til å hente inn data fra vannmålere.


Målene i prosjektmandatet:

  • Kartlegge hvorvidt Agder Energi Nett sin infrastruktur er egnet for innsamling og distribusjon av data fra vannmålere i kommunen, basert på definerte scenarioer.

  • Klarhet i krav til kompetanse knyttet til montering av MUC i dialog med DSB.

  • Under forutsetning at infrastrukturen viser seg å være egnet, jfr punktet ovenfor – Etablere innsamling og distribusjon av vannmålerdata til integrasjonspunkt i kommunene som et produkt med prismodell.

  • Under forutsetning at ovennevnte punkter kan bli innfridd – etablere plan for utbredelse samt utkast til avtaler som omfatter leveranse av ovennevnte produkt. Det er verdt å merke seg at utbredelsen av vannmålere med automatisk avlesning av data i kommunene vil gå over flere år, men fordrer at innsamlingsinfrastrukturen er etablert, eventuelt følger en utbredelse som er i tråd med kommunenes ambisjoner


I en statusoppdatering i februar 2021 opplyser Kjetil Breistein, avdelingsleder Ledningskart, at arbeidet med integrasjon mellom de ulike systemene for å få hele verdikjeden til å fungere, er godt i gang. Breistein fortsetter med "Når dette er på plass vil vi erstatte en del eksisterende vannmålere med nye elektroniske vannmålere for å teste at verdikjeden fungerer som forutsatt. Prosjektet har foreløpig ramme til juni 2021, men vi ser allerede nå at denne planen må utvides noe. Dette har blant annet med at vi kom i gang noe senere enn forutsatt og vi må nok over sommeren 2021 før det foreligger en sluttrapport for denne piloten.

Hva gjelder lekkasjesøking så vil det komme på et senere tidspunkt og vil være et direkte produkt av elektronisk vannmåling. Vårt fokus nå er å få på plass en brukbar infrastruktur slik at vi kan jobbe videre med utrulling av nye vannmålere samt utskifting av eksisterende vannmålere."


Arrangement-app for ungdom

For første gang har Kristiansand kommune lansert en helt egen arrangement-app for ungdom – SEES. Appen gir en samlet oversikt over ungdomsarrangementer i bydeler og i sentrum. Her kan du finne alt fra kunst- og kulturarrangementer til arrangementer innen friluft, sport, e-sport, miljø, politikk, religion, kafeer og mer.

For øyeblikket ligger det over 40 arrangementer i SEES, og du kan enkelt velge mellom kategorier. Hvis det er noe spesifikt du leter etter kan du filtrere søket ditt etter arrangør, hvor du befinner deg eller arrangementer. Ønsker du å motta tilbud kan du få det rett på mobilen i form av pushvarsler.

SEES er gratis og kan lastes ned i Google Play og App Store, og status idag er at nesten 1800 personer har lastet ned appen.

Formålet med SEES er både å gjøre det enklere å finne arrangementer, og skape sosiale nettverk.

– Mange ungdommer er enten mye hjemme eller henger i byen uten mål og mening, og det er mange som trenger å ha noe å gjøre. I tillegg vil vi også hjelpe aktører med å bli sett. Det er så mange tilbud som er kjempebra, men som ikke blir tatt i bruk fordi ingen vet om de. Med SEES hjelper vi begge parter, sier Anja Kathrine Laland (19).

– Mange unge bruker ikke Facebook lenger og får kanskje ikke med seg arrangementer som publiseres der. SEES samler alt på ett sted, og gjør det enklere å skape sosiale nettverk ved å treffe andre som har like interesser, sier Lulu Sareini (17).

Ungdommene tenker også at SEES kan være kjekk å ha for de som flytter til Kristiansand for første gang.

– Hvis ungdom flytter til byen og ikke kjenner noen fra før kan det være vanskelig å komme inn i et miljø. Appen er ment for å gjøre det enklere for de også å komme i gang med en aktivitet eller finne et nettverk som er bra for de, sier Aline Lima (25).

Forskningsprosjekt – måling av luftkvalitet

Kristiansand kommune er sammen med Oslo, Bærum, Drammen og Bergen partner i et 3-årig forskningsprosjekt som ved hjelp av sensorer skal måle luftkvaliteten i byene. Oslo er prosjekteier og øvrige partnere er Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning, Oslo Met og tele-/teknologiselskapene Telia, Telenor og Vicotee.

En av utfordringene for byer som ønsker å måle luftkvalitet er at stasjonære målestasjoner er dyre både i anskaffelse og drift. I prosjektet legger man opp til bruk av rimeligere sensorer, og forskerne i prosjektet skal derfor utvikle og bruke nye kalibrerings- og visualiseringsmetoder basert på maskinlæring og datafusjonsteknologi for å korrigere og forbedre datakvaliteten fra billigere sensorer.

I Kristiansand vil vi måle luftkvaliteten på to ulike steder i sentrum.

Det skal også etableres en åpen teknologiløsning som kan ta imot og kvalitetssikre data fra en rekke ulike typer luftkvalitetssensorer, så kommuner og andre kan hente ut luftkvalitetsdata av tilstrekkelig kvalitet.

Kristiansand ønsker også å bruke erfaringene fra prosjektet i etablering av teknologiske løsninger for deling av data og presentasjon mot innbyggere.

Kontakt

Kontakt: Lukas Wedemeyer, koordinator smart Kristiansand

Telefon: 9019 7222

E-post: lukas.wedemeyer@kristiansand.kommune.no